is toegevoegd aan uw favorieten.

Geest of kort begrip van alle de stukken [...] betrekking hebbende tot [...] de gebeurtenissen, welke voor, in en na de revolutie zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1787. *3$

JÉ Maart. Request van Gualth. Matth2eus , Bailjuw en Schout 'van Schagen en Schager-Cogge aan de Staaten van Holland en West-Friesland, waar in zich beklaagt

> over de indiscreete handelwyze door Mr. J. C. van

' de Blocquery hem aangedaan; en verzoekt: dat da eedat-ne aanzegging of ordre van Burgemeesteren van Hoorn aan hem Suppliant, om de voorfchr. Stad te ontruimen, ten fpoedigften worde ingetrokken en buiten effect gefield. XIII. 83.

iïö Publicatie van de Regeering der Stad Hoorn,

over de oproerige beweegingen en infolentien door eenige Lieden binnen die Stad gepleegd, met belofte eener premie van 300 Guld, aan die genen, welke de aanleggers en belhamels van die oproerige beweegin. gen en begaane feitelykheden weeten aan te wyzen, zoodanig dat in handen van de Juftitie geraaken. XIIL 86.

jg Refolutie van de Staaten van Holland en

West-Friesland, waar by de beide Requesten van W. Ris en T. Breebaahd, benevens dat van G. Matthjeus, aan Burgemeesteren en Vroedfchappen van Hoorn worden gezonden, om Hun Ed. Groot Mogenden ten fpoedigilen daar op te berichten &c. XIII. 87.

Refolutie van de Staaten van Holland en WestFriesland , ftrekkende tot voorziening in de rust der Stad Hoorn. XHL 89-

j. Misfive van den Grooten Krygsraad der

Schuttery te Rotterdam, aan Collonellen, Kapiteinen, Luitenants en Faandriks van de Burgery der Stad Amfieldam, betrekkelyk de augmentatie der Vroedfchap in eerstgenoemde Stad; voorts aanbod en verzoek tot een onderlinge correspondentie, tot welkers uitvoering reeds eene Commisfie van zeven Leden uit hun middan, hebben gedecerneert. XLVL 1.

J7 . Misfive van de Regeering der Stad Vlis-

fmg'n aan Gecommitteerde Raaden van Zeeland, behelzende dringend verzoek om geen attaché te verleenen op het Patent door zyne Hoogheid gegeeven aan het tweede Batailjon van den Generaal-Majoor Houston, in guarnifoen te Goes, om van daar naar Sluis in Vlaanderen te vertrekken; doordien hier door nadeelige ge-

vo.-