is toegevoegd aan uw favorieten.

Geest of kort begrip van alle de stukken [...] betrekking hebbende tot [...] de gebeurtenissen, welke voor, in en na de revolutie zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1787- 24?

fëhfyving of cognitie hier van aan Burgemeesteren tier ■Stad Hoorn te doen geworden. L. 74-

n April. Concept eener Misfive aan den Domein-Raad van den Heere Erf-Stadhouder, gefchreeven met de kennelyke hand van den Notaris en Prokureur Adr.

1 van Doorn, en gedestineerd ter onderteekening van den Princeiyken Rentemeester Rosenthal te Vlisfingen; tendeerende inzonderheid, om aan den Domein-Raad onder 't oog te brengen, dat den aan te Hellenen Bailjuw geen Burger van Vlisfingen behoeft te zyn, en wat men eigentlyk te verftaan hebbe door de qualiteit van een gequalifieeerd Perfoon, die de Bailjuw moet bekleeden. XXXVI. 146.

tI Nader Bericht van denegen Leden uitmaaken»

de de minderheid van de Vroedfchap der Stad Rotter, dam, aan de Staaten van Holland en West-Friesland, concerneerende het gefchil met de meerderheid over de Regeeringsbefteliing aldaar. XLIV. 1.

j! . Refolutie van de Krygsraad der Stad Gouda,

betrekkelyk de Müfive van den Grooten Krygsraad te Rotterdam van den 6den jongst, waar by wordt befloten ailervriendelykst te refcribeeren, dat de tyd tot nog' toe te kort is geweest, om door de gefielde Commisfie een volledig rapport te worden uitgebragt, ten einde over het gedaane verzoek volledig te beiluiten, XL VI. 19-

j- „ Misfive ten dien einde door gemelde Krygs-

raad aan die van Rotterdam gefchreeven. XLVI. 21.

■j! Misfive van den Heer Erf-Stadhouder aan

de Staaten van Gelderland, betrekkelyk het recht van de Burgers van Zutphen als mede die der andere Steden uit de Graavfchap, tot de Jagt; en waar by zyn Doorluchtige Hoogheid aan Hun Ed. Mogenden permislic geeft, om in Hunne Provintie. ten aanzien van dt Graavfchap Zutphen, zoodanige Plakaaten te emaneeren als zullen goedvinden, voorbehoudans echter een ieder zyn Rechten en Privilegiën. XLVI. 61.

I2 , Remonftrantie van Mr. Jacob Binkhorst,

D. van Foreest, N. van Foreest en Ph. C. Boon, Raaden in de Vroedfchap der Stad Hoorn aan de Slaapt s ten