is toegevoegd aan uw favorieten.

Geest of kort begrip van alle de stukken [...] betrekking hebbende tot [...] de gebeurtenissen, welke voor, in en na de revolutie zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1737. 253

held en Vaderlandsliefde hun het vertrouwen der braave Burgery verworven heeft. XX. 285.

1 Abril. Request van eenige Burgers vantGorinckem aan Drosfaard, Burgemeesteren en Vroedfchap van die 'Stad; verzoekende: dat Mr. Bruno Josias van der Doe , doordien hy geen oud Burger van de otad is, en van zyne Vaderlandlievende fentimenten "r de imnfta byken heeft gegeeven, waar door de Burgery hem tot hunnen Repr^antant zouden kunnen begee ren, niet gelieven te brengen op de nominatie tot vervuil ng der vacante plaats van Raad in de Vroedfchap

' van genoemde Stad; maar daar op zoodan.ge Perfoo. nen te ftellen, welke door hunne bekende kundigheden en vaderlandfche fentimenten, als mede gegoedheid en ouderdom, gerechtigd zyn tot dezen post, en mitsdien de liefde en achting d« BW'XZ0° ^ noodig in deze tyden, kunnen wegdragen. XX. 299 ( >

l6 Extract uit de Refolutien van de Staaten van

Zeeland, behelzende Declaratoir van den Heer vak Lynden voor den Eerften Edelen, benevens de Gedeputeerden der Stad Middelburg, waar by volkomen approbeeren de Justificatie van den Raadpenfionaris van de Spiegel, en genoegen neemen met zyn Ed. dueftia ?n 's Lands zaaken; verzoekende eerstgemelde Heer te gelyk, dat hy Raadpenfionaris het adftruftyf advis der Gedeputeerden van Zierikzee niet wederom mag beantdan/tot voorkoming van verdere onaangenaamheaen, en de zaak te willen houden voor afgedaan. XI. 94.

6 Refolutie van Luitenant en Hoofdmannen

der Stad Groningen en Ommelanden, waar by den Prokureur-Generaal wordt geauthorifeerd, om tegens da s overtreeders der flatus-op den Sden Maart jongst door den Hove gedecreteerd, zynde het meerder gedeelte der d-styds gewezene Eedganooten der Stad Appingadam, ieder in 't byzondere daar aan verwante betrekkind by da-vaardinge in perfoon te procedeeren, als tegens H. Knypinoa Bouwmeester, E. HouWE^rY£

m Oo den 0 April 1733 by de verandering der Regeering in ö£s\%, Xi d'eze % JAN ^1^^^^ Stadhouder seëiiReerd tnt Schepen. 2ie het VI. ü.a aezet l

' -v'.elinp van Stuiken tl. 179-