is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 sbpt. ZAAKEN VAN 1785*

Holland, enze Betaals-Heeren, die dit Corps altoos, waar zy in die Provintie geleegen hebben , genoegen hebben kunnen geeven, zullen ons ook nu niet, wanneer wy/door anderen mishandelt worden, gebrek doen lyden. Wat het uitfchepen betreft, dat kan en moet niet gefchieden, die Schepen moeten wagten tot nader order , wy zullen die lieden naar redeiykheid voldoen. Hebben de Staaten van Groningen door haar refolutie dit Corps geacbeveert om te ruineeren , zoo in haar Einantieri', Equipagie, als gezondheid, die kleine kosten zullen wy dan ook nog lyden. Wy reizen thands al met drie wagens zieken , war.rvan er geen een overdekte te bekomen Ts, en altoos op het vel nat. _ God weet, wat er nog komt, en hoe bet einde van die ongelukkigen zal zyi\ Meld my zoo dra mogelyk, wat of* en by continuatie na ontvangst dezes plaats heeft. 'Zes Ruiters rykelyk te geeven , en hondert negentig ongelukkig te maaken, doet weinig by my. Had men, indien er redens waren , om dit Corps te weigeren, dezelve in haare ongelukkige omtlandigheden willen o^derfteunen en te gemoed komen , dat was iets anders, maar zoo ik dit noodig oordeelde, konde ik zelfs het nog doen. — Overmorgen gaan wy na Roon, en verder zal de tyd leeren. Wy genieten hier alle beleefiheid , die men van brave Ingezetenen verwagten kan. Het medelyden der Boeren met ons ongelukkig Volk is zeer groot.— A Dieu dit zal meer als genoeg zyn , om U myn meening te hebben ontdekt. Zoo verzoek myn compliment aan Mevrouw , en ben in haast met alle agting.

wel edele gestrenge heer.

Peyfel den Uw Ed, Geltrenges onderdanige

18 September Dienaar

1785. (Was get.)

x. h. bentinck.

(Opfchrift was) Omme den Beer Adjudant Oester tot

Groningen.

CX.