is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken betreffende de rechten der stad Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 242 3

vintie , dit ten minften klaar zoude zyn , dat zoo van agteren eens kwame te blyken, dat hoe bezwaart een Borger van Utrecht ook weezen mogt by eene Sententie in zaaken van de gemeene middelen op den eisch van den Heer Hoofd Officier na voorgaande Procedures, Ordinario modo befchreeven, door het Geregt aldaar gevelt, de weg ■van Appel, hoe zeer die in zulke gevallen voor de Burgers van andere Steden deezer Provintie in den hunnen mag op/laan , voor hen egter geflooten waare , zulks als dan, al fchoon een regt zynde van de Scheepensbatik van Utrecht, evenwel niet zoude kunnen aangezien worden voor een Regt van die Stad, maar in tegendeel te houden zoude zyn voor een notabel en wezentlyk bezwaar van derzelver goede Borgery en bigezetenen, het welk wel verre van gemaintineert, veel eer zoude bekooren geredresfeert te worden , vooral indien conform het advies der Froedfchap van Utrecht ter laastleden Staatsvergadering ingebragt, aan de Burgers van de Stad in het gemelde geval daar en boven nog de weg van Revifie afgefnecden, en dus alle provocatie benomen ware :

Wanc het is wel verre van daar , dat het regt van de Scheepenbank in cas fubject (het geen in het tweede deel deezer Deductie reeds betoont is niet te konnen iyden,) door de avances , dat voorheen door de Heeren Gedeputeerden meermaalen appel in diergelyke materie ook van vonnisfen der Stad zouden verleend zyn, mitsgaders dage lyks van devvonnisfen der andere Steden verleent worden, geen regt der Stad zoude blyken te zyn, dat integendeel het regt van de Scheepenbank in deezen vertoont is eeniglyk gegrond te zyn op het regt van de Stad of des Raads als het lichaam der Stad reprefenteerende, by welke de

Ju.