Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|i>8 Proefneemingen me?

blyft in de Vloeiftof, welke hetzelve draagt even als een Vaartuig, dar onder Water dreef* en door een Stroom voortgefleept werde. In deeze toeftand zoisden alle Zeilen niet alleen nutteloos , maar zelfs nadeelig worden , als meer vat geevende aan 3t Vermogen van den Stroom, en, boven 't middelpunt der zwaarte van het Vaartuig verheven zynde, zouden zy hetzelve doen wankelen. In een ftille Zee zou hunne uitwerking volftrekt nul zyn, en niets daen dan het Vaartuig overlasten. De Lugtbol komt in dit Geval, en derhalve kunnen geen Zeilen daar aan cenig nut toebrengen ( *). Wat de Vlugt der Vogelen aangaat en het - zwemmen der Visfchen, zal het maakzel der eerften aan de Natuurkundigen genoegzaam doen blyken, dat men by hun, tot zekeren trap, de Modellen niet zoeken moet om dc Lugtbollen te belluuren. Want de fnelheid yan de beweeging der Wieken in de Vogelen is bykans onnavolgbaar, en zou niet toepasfe»

Jyk

(*) ['t Is hier niet te doen offl den Lugtbol voorigfttg te gecven, welker, l.y,zelfs me*, weirig Wind, door ei^en Windvang genoegzaam heeft; maar om hem te belluuren, en in dat Geval kan zekerlyk een Zeiltje, al is 't maar klein , op de Schuit geplaatst, veel doen, mids de Schuit een Roer nebbe} gelyk uit de Proefneeming van den Heer Bunchiri ü gebleeken. ] N

Sluiten