is toegevoegd aan je favorieten.

Historie der omwentelingen, in vaderlandsche gesprekken voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 .327 J

De Spreuk: Eendragt maakt magt, was geene naargevolgde Spreuk van anderen, maar eene proefondervindelijke waarheid , afgeleid , uit de verrichtingen der aloude Batavieren , en hun genacht; die door hunne Eensgezinde werkingen en pogingen, de fterkfte vijanden hadden kunnen overwinnen ; en dus wierdt ook in laater tijd , deze Spreuk, o;n het Wapen der Republiek gefield, als eene gefladige herinnering aan het Volk, hoe men door eensgezind te handelen, het Vaderland, bij deszeifs Voorrechten en Vrijheden, kon bewaaren, den bloei en welftand kon vermeerderen, en een geduchten tegenftand kon bieden , tegen alle geweld, een Spreuk of Motto derhal ven, dienimmer uit de harten van Neérlands Ingezetenen behoorden verbannen te worden.

Het zal dus nodig zijn , mijne lieve Kinderen! dat ik u ook den eigenlijken aart der nieuwe Spreuk eenïgzints doe kennen, en verkiezen daar toe eerst het woord

V R IJ H E I D.

De Vrijheid, is dat edel grondbeginzel, 't welk God onze Schepper, in alle zijne Schepzelen gejogd heeft. De Natuur van ieder Schepzel heeft X 4 oen