Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAN WAARHEID,, ENZJ Xf

Wy fchreeuwen van vervolging, en haaien ze ons door ons eigen bedryf op den hals. Neen , myne Vrienden! het is nooit de waarheid zelve,die men vervolgt; het is alleen de manier, waarop men haar verkondigt en voortplant. Zuivere, belangelooze waarheidsliefde heeft geen ander doel, dan wezenlyk van nut te weezen; alle haare wenfchen vloeijen in het eenig middenpunt te famen, dat dit nuttig doel bereikt worde, dat de arbeid flechts gefchiede; haar grootfte belooning (en wie zou haar die belooning weigeren?) is het denkbeeld, dat die nuttige arbeid door haar gefchiedt. Mogten, uit zulke edele beginfelen, tot zulke heerlyke einden, niet alleen byzondere menfehen , maar geheele Maatfchappyen de handen in eikanderen flaan! Mogten hiertoe en Hof, en Tempel, en Raadzaal, en Tooneel, en hooge en laage Schooien, en grootere en kleinere gezelfchappen gefamentlyk medewerken! Dit mogen wy wenfehen, doch voor ons zeiven moeten wy het doen; en wy zullen hieromtrent niet in gebreke blyven , indien wy flechts behoorlyk beferfen , dat het hier op niets minder aankomt, dan op onzen pligt, onze eer, het nut der Maatfchappy, het wezenlyke geluk van ons zeiven en dat der geheele nakomelingfchap.

J783.

Sluiten