Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 178? enz. voorgevallen. 9.

Wy verwachten derhalven , dat ü Ed. Groot Mogenden al het vermogen en de, macht dezer Provincie zullen aanwenden, tot het ftuiten van een. Vloekgefpan, het welk de naam vaa Mentenen niet meer verdiend, veel min die van Regenten oE Beftuurders van een vry Valk! terwyl wy met alle rechtgeaarde Nederlanders bereid zyn, u h.d. Gr. Mogendens Perfoonen en poogingen, met alleen met onze Bezittingen, maar ten kosten van ons leven te beveiligen en te onderfchragen.

Wat doch zal ons het leven baaten, als wy de beste Staatsmannen na het maord-fchavot zien henen fieepen, en wy als flaaven de vernederendite, ia gevloekite kluisters moeten torichen?

Dit akelig denkbeeld kunnen wy minder verdra. een , dan dat wy dezen grond tot een mo°rasch zien weergekeerd, en ons bellaao onder de Wilden van het onbekendlte oord der wereld moeten zoeken. _

Het is om alle deze redenen , dat de Onderge^ teekenden zich keeren tot UEd. Groot Mogenden, en met de meest gepasten eerbied, maar ook met het fterkfte vertrouwen op de betaaroelykheid en gegrondheid haarer vorderingen, verzoeken.

1. Dat U Ed. Groot Mogenden den tegenwoordigen Stadhouder Willkm van Oranje , als het hoofd van een Vloekgefpan, zullen ontzetten yan alle ambten, waardigheden en gezag, welke hy tot nog toe in deze Provincie bezit, en fpeciaal van het Stadhouderfchap, met inhouding, van alle traktementen en emolumenten, dus verre door deze Provincie aan dien thans onwaardigen Staats, dienaar betaald. .

2. Dat U Ed. Groot Mogenden de meerderheid der Staaten van Gelderland, en pretenfe Staaten van Amersfoort, met alle hunne Aanhangers, als vyanden van st Vaderland, met de vereenigde Burger en Militaire macht dezer Provincie, krachtdaadig tot reden brengen, derzelver hostiliteiten te keer gaan, en zich in geene onderhandelingen met

' • ■ As hun

Sluiten