is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jS6 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

by dezen ons zeiven openlyk verbonden, zoo als wy ons verbinden by dezen, elkander op alle wyze en by alle voorkomende gelegenheden, te befcbermen ende te verdedigen, tegen alle zoodaanigen ende tegen elk en een iegelyk, welke ons, öfte eenen van ons Ondergeteekenden, zoo in onze perfoonen, vrouwen, kinderen ofte bezittingen, zoude willen benadeelen ; ja daar voor ons goed en bloed te zullen opofferen, zullende wy op de eerRe beginfeien van eenige feitelyke aanval, elkanderen tot den laatften man helpen verdedigen, zonder dat wy daar toe van iemand, hv zy wie hy zy, eenige bevelen zullen afwachten. Ter bevestiging van het bovenftaande, hebben wy deze met onze naamcn onderteekend, en houden het van die waar. de, als of wy hetzelve voor het oog van een al. wetend God, met ééde hadden, bekrachtigd ; en op dat een ieder van deze onze gevoelens en open]yke verbindtenis zoude kennis dragen, zullen wy deze door de publieke JN'ieuws- Papieren bekend maaken.

Actum binnen JLeyden, den 6 July 1787 en volgen.de dagen.

JJ°. 1784. Declaratoir van den grooten Burger-Krygs» raad der Stad Rotterdam, betrekkelyk het Declaratoir van de Burger-Corpfen hier boven onder JN°» 1756. In dato den 7 july 1787.

De Groote Krygsraad van de Schuttery te Rotterdam, gezien hebbende het Declaratoit van Commandarten van uitgetrokken Burger-Corps, in dezer StadsCourant van denjden dezer eninverfchei. den anderen geplaatft, en ïn aanmerking nemende, dat de Commandanten der Rotterdamfche Schutters, ter bezetting van de Veren te Crimpen op de Lek en op den Ysfel gedetacheerd, het zelve Declaratoir niet wel mede kunnen teekenen, dewyl het aanzeg.

gin-