is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 221

N". 1270. Sententie door den Ed. Hove Provinciaal van Stad Groningen en Ommelanden uitgefproken tegens Dr. G. ƒ. G. Bacot Predikant te Eenrum, dato den 5 Maart 1789.

Extraïï uit het Crimineel Prothocol, zo ter Secretarye van de Hooge Juftitie Kamer van Stad Groningen en Ommelanden is berustende.

Alzo Gerrtt Jacob Georg Bacot Predikant te Eenrum, zich door zyn vlucht de handen van Justitie hebbende onttrokken, diensvolgens het Decreet van Apprehenfie by den Hove tegen hem verleend^ niet heeft kunnen worden geëffectueerd, maar de Procureur Generaal dezer Provincie, by 's Hoves Apostille van den 1 November 1788 geauthorifeerd is geworden, om rat. offic. per ediStum ai valvas tegen den Latitant te procedeeren, en het zelve ediü, waarby de Latitant wierd gedagvaard, om op de daar in gefielde tcrmynen in Perfoon voor dezen Hove te Compareeren, en te aanhooren zo-i daanigen eisch en Conclufie, als de Procureur Generaal q.q. tegens hemzoude willen doen en nemen, daar des behoort geaffigeerd. Edoch de Latitant op de gefielde termynen den 27 November en 18 December 1788, 15 January en 5 February 1789 niet zynde gecompareerd, is dezelve fuccesfivelyk in de eerste, tweede en derde Contumacie geteekend en by het vierde termyn de vierde Contumacie tegens den Latitant en Defaillant verleend, hy verus contumax verklaard, en de Procureur Generaal qq. geauthorifeerd, om by intendit te procedeeren. En de Procureur Generaal q.q. deszelvs. intendit den 12 February dezes jaars ter Vergaderinge hebbende ingediend, en daar by geconcludeerd, dat, vermids de abfentie en Contumacie van den Latitant en Defaillant, dezelve yerfteken mogt worden verklaard van alle exceptien declinatoir, dilatoir en peremptoir, mitsgaders van alle