Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

den Heer van Wassenaar te fpreken, in de Ka» juit is gekomen met het Piftool in de Gordel, en gevraagd zynde, wie hy was en wat hy begeerde? heeft gezegt, de Kadet Johannes Hesser te zyn, en uit naam van zyn Commandant de Kapitein Pelt te verzoeken , wat te wilien bydraaijen, teffens vraagende de naam en dualiteit van zyn Hoog Ed* en na die te hebben verftaan, nogmaals infteerde, dat het Vaartuig, ingevolge de aan hem gegevea ordres, wat Zoude bydraaijen, het gene door zyn Hoog Edelheid is beantwoord met te zeggen, dat het hem voorkwam, dat het beter zoude zyn, dat den Heer Commandant, of ten minften zyn eerfte Luitenant zyn Hoog Ed» Geftr. zelve kwam fpreken, doch dat hy echter niet weigerde by te draai» jen, maar protefteerde tegen alle geweld, en de gevolgen voor rekening van den Commandant liet, terwyl de Wimpel genoeg denoteerde, wat Vaar» tuig het was; dat voorts gemelde Kadet nog heeft gevraagd, of zyn Hoog Ed. naar Amersfoort ging, het welk op zyn aanhoudende inftantie met ja is beantwoord; dat vervolgens gemelde Kadet heeft geordonneerd, dat het Vaartuig zoude blyven leggen tot dat hy rapport had gedaan, het gene door den Heer van Wassenaar is aangenomen, echter met verzoek, niet te lang te worden opgehouden, alzoo, vermits het onftuimig weder, gaarne voor den avond het Zeegat wilde bereiken , latende voorts al het gebeurde nogmaals ter verantwoording van den Commandant, als achtende 's Lands Wimpel te zyn gefchonden, en daar van te zullen kennis geven aan zyne Doorluchtige Hoögheid, deü Heer Admiraal-Generaal der Unie, en aan dit Col. legie rapport te zullen doen; dat voornoemde Ka. det eindelyk nog heeft gezegd , dat wanneer een fchot met los Kruid wierd gedaan, het Jacht konde vertrekken, dat dienvolgende ook na verloop van een half uur, een fchot met los Kruid gedaan zynde, de Zeylen weder bygezet, dan dat het water intusfchen ontvallen zynde, het Jacht de gantfche

nacht j.

Sluiten