Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZER ZIELSVERMOGEN!. 21

vordering in kennis en wysheid; en is dit zo, dan zal het befluit van zelve volgen. Het geluk, dat een waardig voorwerp voor onzen wensch zal zyn, moet zuiver, beftendig en fteeds toenemend zyn: hier uit volgt, dat hetzelve in het genot der zinnelyke vermaken, noch in de voldoening onzer dierlyke driften te vinden is. Onze ziel kan haar onftervclyke natuur en hemelfche afkomst niet verlochenen, zy blyft ledig en onvoldaan door een geluk , dat onzuiver, onbeftendig, en afgebroken is; zy roept midden onder deszelfs genot fteeds om meer, en even deeze'onverzadelykheid getuigt, dat niets, 't welk beneden de waardy van een onftervelyk wezen is, in ftaat kan zyn , om haar te voldoen. Dit zal duidelyker blyken, als wy het fchyn-geluk, dat veettyds ten onregte met den naam van geluk beftempeld wordt, een weinig nader befchouwen.

Kan het wraar geluk in het bezit van rykdommen en fchatten gelegen zyn, van goederen die met moeite vergaderd, met zorg bezeten en met fmart verloren worden? Is hy gelukkig, die den onzekeren rykdom najaagt, en tot den goudklomp zegt, myn troost? Hy, die zyne dagen aan deeze poging toegewyd heeft, verbreekt de banden van menfehelykheid en van den Godsdienst; hy klinkt zig zeiven in blinkende kectcnen, die van tyd tot tyd zwaarer worden; zyn ziel wordt meer en meer verlaagd, en eene daad, die hem thans doet blozen, zal hy eerlang ftout bedryven, als 'er flegts winst mede verknogt is; de banden van menfehelykheid en Godsdienst verbreekt hy, om ze voor goudboeijens, onder welker last hy gebukt gaat, te verwisfelen; zyne bestberaamde pogingen zyn voor mislukking bloot gelteld, en fchoon hy al zyn doel bereikt, en zig bezitter ziet van eenen aanzienlyken rykdom, is hy dan nu gelukkig ? Ver gedwaald! Men vcrwagte niet 4at het bezit van eenen vorflelyken fchat hem zal doen B 3 zeg»

Sluiten