is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-4 OVER- DEN TREK DER DflRES

De wreedheden deczer dieren, die zich met gras, kruid , eikels en de knoppen van boomen, of ook wel, wanneer hen een fterke honger perst, met onze koornvrugten voeden, zyn ondertusfehen, gelyk ik reeds heb aangemerkt, niet zeer gemeen, en zelfs ten opzigte van hunne gewoone neigingen, tegennatuurlyk. Buiten den Bronstyd leeven zy te zamen tamelyk gezellig; zy gaan in troepen graazen, en betoonen hunne woede niet aan de menfchen, dan wanneer zy aangefpoord en genoodzaakt worden hun leven uit een oogenfchyalyk gevaar te redden. Hierom geeven zy weinige ftoffe tot aanmerkingen , en wy zullen in 't vervolg flegts in zo verre hunner gedagtig zyn, als zy, door de bekwaamheid, om hun leven tegen de aanvallen der fterken te verdecdigen, merkwaardig zyn. Daarentegen zullen die geenen, welke leeven van het vleesch van zulke dieren, die zwakker zyn dan zy zelve, ons meer ftoffe aan de hand geeven.

Eerst zullen wy van het aanvallen, cn vervolgens van de verdeediging der Dieren handelen. Alle vlceschvreetende dieren zyn moedig, doch allermeest dezulken, welken de Natuur met wapenen heeft voorzien. By zommigen is de aanval meer listig, by anderen meer wreed. Nimmer, egter, ontftaat dit laatfte uit haat of eenen ingeplanten afkeer. Gantsch het tegendeel. Het eene dier vervolgt het andere uit eene al te hevige liefde, of uit zulk een drift, waar door een mensch naar Kapoenen', Haazen, of ander lekker wildbraad haakt.

Dc meeste dieren, de zulke, misfchien, alleen uitgezonderd, die op hunne buitengewoone fterkte zich kunnen verlaaten, verkiezen, by den aanval, de list voor openbaar geweld. Zelden treeden zy den ongelukkige, van wiens vleesch of bloed zy zich een bekwaame maaltyd belooven, vrymocdig onder 't oog. Hebben zy een

denk-