is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR DE VUUR-MACHINE VERKLAARD. 8/

aardbeving verzwolgen. Een zeer diep kanaal nam de plaats in van het gedeelte dat onder de wateren begraven was , en verdeelde het overige in verfcheiden brokken, die voor het grootfte gedeelte niet dan brokken en overblyfzels zyn van Volkanifche ftolfen. Het grootfte dier verfpreide ftukkcn onderging, in het begin der zeventiende eeuw , nog weder eene aardbeving , die de helft van het zelve, met zeven of agt honderd inwooners, die daar op waren, deedtverdwynen. seneca, die in de algemcene gefteldheid zyner eeuw deelende, meer geest dan wel gegronde Natuurkennis badt , fchryft de geboorte van dit eiland toe aan de kracht der onderaardfche geesten, die het uit den diepen afgrond naar boven voerden. Byaldien hy, in plaats van onderaardfche geesten de dampen van kookende water gefteld bidt, hy zou zig verftaanbaarer hebben uitgedrukt, en wysgeer gebleven zyn,want inderdaad het zyn zeer lighaameiyke geesten, het zyn de waasfems alleen, die deze wonderen verrichten.

Eindelyk die damp, die nevelachtigheid, welke, in 't jaar 1783, een gedeelte van Europa , van Afia, en van Afrika , terzelfder tyd , en gcduurende byna vier maanden , bedekte , was waarfchynlyk niet dan eene doorzweeting van dampen en waasfems, die door de bovenkorst der aarde doordrongen: Dat is te zeggen, dat de ketels , die in de binnenfte deelen der aarde zeer zeeker in grooten getale voorhanden zyn, dooide menigte van brandftoffen, die te gelyk aan 't gis. ten en branden raakten, een ruimen overvloed van waasfem verfchaffende , de galeryen , en de takken, die daar gemeenfehap mede hebben , allerwegen met dezelve hadden opgevuld, waardoor deze dwars door F 4 de