is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het pausdom onder- gregorius vii. ^\%

de door de verheffing der cesars. Tacttus leert ons hoe zy listig, allengskens deze regeering verander» den, fchoon zy in verfcheiden opzigten, de wetten, de Magiftrature, en de wyze der oude gefteldheid veranderden Infurgere pauiatim Augustus munia Senatus, Magiftratuum, Legum in Je trahere.... Igitur verfo civitatis flatu, nihil ufquam prifci et integri moris , omnes exuta aqualitate juffa principis adfpeStare. Zie daar omtrent het geen in de Latynfche Kerk gebeurde. Het gemeenebest der Kerke is allengskens herfchaapen in een wezenlyk ftaatkundig Priesterlyk Ryk, en het is aanmerkelyk, dat hec altyd Rome is, dat, onder verfcheiden naamen, den regeeringsteugel in handen wist te houden.

De meeste heedendaagfche Roomschgezinden hebben geen regt denkbeeld van dat zamenftel , omdat het maar voor de helft aangenoomen is, en het Roomfche Hof zich thans meer inhoudt dan voorheen. Om het in den grond te kennen, moet men het befchouwen, gelyk het zich , de vier Eeuwen , die de Hervorming voorgingen, vertoonde; gelyk het nog in zeker opzicht plaats heeft in de Landen der Inquifitie, en gelyk de grondbeginzelen van dat Hof altoos zyn; dan zal men overtuigd worden, dat het Pausdom geen Kerk of Godsdienst is, maar een ftaatkundig Plan, te Romen door een vermogende zamenzweering opgefteld, om aan deeze Stad, door middel van den Godsdienst, die oppermagt te geven, welke zy eertyds door haare wapenen had, en aan haare Bisfchoppen een zoort van aanzien te bezorgen, dat wel van dat der Roomfche Keizers verfchilt, maar niet minder uitgeftrekt en niet minder wezenlyk is.

Schoon ik het opfiel van dit Plan op de Xlde Eenw

breng