Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

752 KET BEVORDEREN VAN VOLKRYKHEID

fchadelyke van de nuttige graad der weelde eenigétA maate onderfcheiden katli

1. Onder de verfcheidene foorten van Weelde is voor eerst die de onfchadelykfte, die aan het grootfte aantal kunften en handwerken bezigheid verfchaft, of» met andere woorden, die zich uitftrekt t')t voorwerpen, welker prys als Verwerkte waaren den prys der ruwe materiaalen , die daar toe verbruikt wordert , meest te boven gaat. Dus is de Weelde in kleedeTen cn huisgeraaden in 't algemeen boven de weelde in eeten en drinken te ftellen, dewyl de artikels of ftukken , welken de eerfte noodig heeft, meer het werk van menfehelyke vlyt en kunst zyn, of meet handen bezig houden dan de laatfte.

2. Het is ten anderen niet zo zeer de graad of trap, als wel de meerdere algemeenheid der Weelde, die dezelve tot een Nationaal Kwaad maakt. Het nadeel , 't welk zy voortbrengt, beftaat, zo als wy gezien hebben, in de ftremming der huwelyken. Nü maaken de voornaame ftanden altyd maar een klein gedeelte van de geheele Natie uit; de gemaklykheid of moeijelykheid derhalven, waarmede zy de onkosten van hunnen ftaat kunnen goedmaaken, en de daar mede verbonden vermeerdering of vermindering der huwelyken onder hun , kan flechts een kleinen invloed, ten opzicht van het geheele Volk, hebben om deszelfs getal te veranderen; ik gaa verder; Zo lang de heerfchende weelde zig flechts tot een klein getal perfoonen van hoogen rang bepaalt, wordt haar voordeelige invloed fterk, en de naadeelige flechts flauwelyk , ondervonden ; maar zodra de navolging dezer zeden, zo als het gemeenlyk gaat, van de Grooten

tot

Sluiten