Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beide oevers. 25

maakt u tot een fpeclbal van bedriegende huichelaars. Zeg niet dat gy door den omgang met geesten hoogere wectenfchappen zoekt te erlangen, om u by uwen medemensch daardoor nog nuttiger te maaken. Gy kunt hen reeds nu nuttig genoeg worden , wanneer gy een goed gebruik maakt van uwe zielsvermogens en den toeftand, waarin God u geplaatst heeft. Denk niet dat de gemeenzaame omgang met hooger geesten ten loon van byzondcre vroomheid vergund is, of door een wondergeloof kan bewerkt worden. Hoed u toch voor het laatfte , want van een zwak figtgcloovig mensch kan men alles maaken ; doch vergeet ook niet dat 'er even weinig verftand toe behoort niets , als alles te gelooven. Ik heb u voor beide uiterlten gewaarfchouwd , omdat men zeer ligt van het eene tot het andere overflaat. Wees mensch, en handel als mensch, en zoek nooit de paaien te overtreden , die de Godheid uit wyze inzichten ons hier gefteld heeft. Hier zweeg de eerwaardige grysaart , en selim gevoelde de rust in zyn hart herleeven s terwyl zyn verftand de behoorlyke leiding kreeg.

De nacht was onder deeze gefprekken verdweenen, en de morgenfter ging op. Met traanen in de oogen fcheidde selim van dien grysaart, die hem zegenend naoogde; en van dien tyd af leefde selim voor de menfchen, en vond in eene verftandige werkzaamheid de rust van zyn hart, en dien gelukkigen toeftand , welken niets anders ham had kunnen geeven.

WAT

BS

Sluiten