Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING VAN PRUTS SE N. 67I

Indien het waar is dat het gewrocht getuigt van de oorzaak, het werk van den werkmeester, dat dan hier het Koningkryk van den Geest getuige , aan wien het zyne vorming en voltooijing is verfchuldigd! Waar was in de oudheid , of waar is in onze tyden , ergens een ryk , dat door rykheid van wyze bedoelingen, in zyn innerïyk famenftel, door juiste orde en hecht verband der deelen , boven het onze zou uitmunten? of, liever, waar is het ryk dat, als ftelfel met ftelfel, met het onze zou kunnen vergeleken worden ? Was 'er ooit een Staat, gegrond

op een diep doorgedagt , overal wel fameahangend ontwerp, door de hoogfte daardoor mogelyke werking berekend, het is de onze. Was 'er ooit een Staat, waarin de waardigheid en majefteit van den troon zo innig met de oplettendfte zorg voor de onderdaanen verknogt was , waarin de befcherming en bloei van beiden zo zeer op magt fteunden, die magt zo juist tegen de omringende magten was afgewogen; waarin de geheele inrichting van de huishouding des Staats zo onontbeerlyk was voor de volkomen, fchielyke, aanhoudende werkzaamheid dier magt; waarin het zorgen voor de magt, in de zorgen voor het onderhoud en de welvaart des burgers, door zo menigvuldige kanaalen weder te rug geleid, alles in allen, het kleine in het groote , het groote in het kleine, zo diep gegrond, alles eene zo geheel famenhangende gedachte was; het is de onze. Indien ooit een Staat de fchynbaarst flrydige hoedanigheden in overëenftemming wist te brengen , de ruuwe kunften van den oorlog met de zachte kunften van den vrede te verzoenen , en even zeer voor de inwendige rechtvaardigheid , verlichting, vryheid van denken, als voor Vv 4 de

Sluiten