Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorsp. der we te ns ch. en de volk. van a sien. 54I

Vanhier de reden , dat men zo zelden iemand ziet afllaan van zyne eens aangenomene gevoelens , en dat gemeenlyk , by 't eindigen van twistgedingen over waarheden en Hellingen, even gelyk zomtyds by twee legers, na het einde van den ftryd, gelykcrhand het Te Deum wordt gezongen.

En nog minder is zulk een overneeming van begrippen te verwachten by geheele volkeren : de gefchiedenis der waereld levert geen voorbeeld op van een volk, dat, op zich zelfs beftaande, de begrippen, kundigheden en gebruiken van een ander volk overnam; dit had dan alleen plaats , wanneer een Natie volkplantingen uitzond naar een ander land, maar dit kon het geval niet zyn tusfehen de verfcheidene volkeren van Afien, waarvan wy fpreeken. Wy hebben reeds bewcezen , dat die aloude volkeren genoegzaam van ecnen gelyken ouderdom zyn. Wy vinden fohi , die, als de eerfte befchaaver en verlichter der Chineezen, zyn ryk onder hun (lichtte , in 't jaar 295a. diemschid, die in Perfien een vreemdeling, gelyk foiii in China, was, begon zyn regeering in jaar 3209, en de Astronomifche Tafelen der Indiaanen , die op een Chronologisch Tydperk gegrond fchynen, klimmen op tot het jaar 3101. Ziedaar deeze volkeren, genoegzaam op den zelfden tyd, uit hunnen ftaat van ruuwheid getrokken ; maar in dien toeftand zag men een eerstgevormd volk zelden bezig , om hunne vorderingen aan anderen medetc;'celen , of die van anderen te ontkenen het tracht zyne eerfte behoeften in zich zeiven te verVullen , en 'er moeten eeuwen vcrloopen , eer het Wysgecrcn of Natuurkundigen uitzendt, om deszelfs kundigheden of die van zyne nabuuren te vermeerderen.

Mms Maar

Sluiten