is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

692 het gevoelen van den heek. bailly OVER DMM

den in den gemeenfchappelykén oorfprong , die deeze volkeren moeten gehad hebben van één overoud volk, welks naam en gefchiedenis veriooren is geraakt, en van welks wetenfchappen, godsdienlten en wysgeerte die der bovengemelde volkeren flegts

de overblyffelen zyn. Dit aloud volk moet de

wetenfchappen in een hoogen trap bezeten , en een

verheevcne wysgeerte gehad hebben. Voorts; dit

volk moet in Afiën , op omtrent 49 graaden noorderbreedte, hebben gewoond , en dus moet de bevolking zich met de wetenfchappen, van het noorden naar het zuiden , over de aarde hebben uitgebreid. Verder.; de rede van deeze verhuizing is de trapswyze verkoeling der aarde, die haare warmte voornamelyk aan een inwendig vuur tc danken heeft. En eindelyk; de trapswyze vermindering van dit centraal vuur is de oorzaak van de toeneemende verkoeling der aarde, en deeze is weder de reden van de verhuizing der volkeren van het noorden naar het zuiden.

Zie daar , welke onderwerpen zig thans op nieuw voor ons onderzoek opdoen; ik zal den Heer eailly weder op den voorigen voet volgen , en zyne Hellingen als met myne eigene woorden voordraagen. Hadden wy by het verllag van het eerfte gedeelte dikwerf gelegenheid, om ons over de ftoute ftellingen van onzen Schryver , en over zyne wel uitgedachte bewyzen voor dezelven te verwonderen: wy mogen in hetgeen ik thands zal voorftelien , geen mindere blyken van zyn zeldzaam vernuft verwagten.

De eerfte Helling, die ik thands moet bewyzen, is deeze: De overeenkomst , die in zo veele betrekkingen , tusfehen de aloude volkeren van Afiën, plaats heeft, is niet gegrond in de menfehelyke natuur.