is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tÓRSP. DER WETENSCH. EN DE VOLK. VAN ASÏEN. 719

dien van bevriezing en dood , welken het einde van alles moet zyn.

Dus ftrekt de natuur van het vuur zelve ten bewyze van myne Helling. Laat ons nu nog zien of dezelve niet nog door waarnemingen van andere foort Wordt begunftigd.

Men vindt than ds nog in de Indien pagoden of tempels , die in bergen beflooten, en met een onverbeeldelyken arbeid in de ingewanden van rotfen uitgehouwen zyn. Onder anderen de tempel van Canarin, op het eiland Salfette by Goa, en die van het eiland Elephantine by Bombay; de oude Egyptenaars en Ethiopiërs hadden insgelyks groote onderaardfche verblyven , aan den godsdienst en wetenfchappea toegewyd. Waarom vereerden deeze volkeren hunne goden in rots- en berg-fpelonken ? Zou het niet zyn, om dat de menfehen altyd gewoon zyn geweest om de woningen voor hunne goden , volgens het maakfel van hunne eigene woningen, in te richten? Zy zeiven waaren genoodzaakt, om de roostende hitte der zon in hooien en bergfpelonken te ontvlugten. De aarde na verloop van eeuwen bekoeld zynde, kwamen zy te voorfchyn , en bouwden woningen boven den grond, maar de goden behielden hunne koele tempelen , die tot gedenkteekens der eeuwen zyn nagelaaten.

Het ryk der planten levert ons een andere byzonderheid op , die ter bevestiging van myn gevoelen djent. Onder de menigvuldige afdrukfels van planten op fteenen , die vau onder de aarde op verbazende dieptens werden opgedolven , vindt men altyd, dat di» fteenen, naar maate zy ouder zyn en dieper liggen, meest de beeldtenis draagen van die planten, die ender een veel warmer climaat behooren, terwyl men

'er