is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fö2 BLAD W Y 7, E R.

ald. 282-283. zyne onvermoeide dapperheid , ald. 284-280. wordt tot Keizer, van het Duitfche ttyk verkoren , ald. 29: reden waarom hy nooit te Rome gekomen is, oin zich van den Paus (e laaten kreonen, ald, 232. zyne vcortrtflyl.e fchikkingen en onvermoeide werkzaamheid voor de inftand houding der goede orde.aW zyn pourtrait, 348. Hagel (gedachten over de vorming van cien) V. 252254.

Jpalfb, een verteliel vanGifeke,

V. 34 r 344. Ilamihor. (otjzydigheid en edelmoedigheid van den Ameikaarjfcben overflen Alev anderj 111 het verdeed;gen der verdrukte Koningsgezinde!!. IV. 306. Bamiti (voorbeeld van de wyshtid van den Chineefchen Keizer) II. 518 520. Handel (verfchillende invloed van onder fcheiden foorten van) op de bevolking der landen , III. 771. Harem (de geheimen van het)

V. 510- 516. Hartstochten (de nadeelige uitwerkingen die de) op de gezondheid van het b'gchaam hebben, dat derzei ver fchielyke of langzaame werking deels afhangt van de hevigheid der hartstochten , ald. IV. 238. voorbielden van een fchie'yksn dood of gevaarlyiie toevallen daardoor ver- , vorzaa.kt, ald. 239, zitkten cn ongefteldheden van j vrees, droefheid, haat of jayd yyotitgebragt, aid, 240

en 243. derzelver nadeelige uitwerkfelen hangen veel in de tweede plaats af van het temperament en den graad van gevoeligheid des lichaams , ald. 244 245. ook ten derden van zekere ziekten en ongefteldheden, welke reeds in het lichaam aanwezig zyn, ald. 246. HedyJarumOscillans, zie fchildklaver.

Heelal (over de onmeetbaare uitgebreidheid en volkrykheid \ an het) III. 604 en 610. Verbaazcnde verandeiingen en omwentelingen in hetzelve, ali. 611.

Heerjchirs, (het Godlyk recht der) 111. 305 309.

Helva en Dokken, of de fontein en de wateival, een zedelyke Vertelling I. 759.

Hendrik de IV7. en Lodewyk de XIV. met eikanderen vergeleken, II. 181-83.

Hsrcuhnum, gefchiedenis der ontdekking van het , V. 135 oude tafereelen onder dcszelfs puinhoopen ontdekt, iJJ. J36. ftatuën en bronzen , ald. byzondere gedaante der lampen, meubelen en fieraaden der vrouwen, ald 137. het Theater van deeze ongelukkige Stad, ald. 137 en 138. over de handfehriften, die onder dc ruïnen van bet Herculanum ontdekt zyn, aü. 139, onverfcbilhgheid en achteloosheid ouiti ent dezelven, ald. 140.

'der.dershonden (de) een Fabel, III. 492.

'ierinnering (waarom de) aan, voorledene tyden voor de. Steizo aaiigtoaamisjl V.S.45.