Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:;6" VERHANDELING OVER DE O VEREENKC.IST

Zedelyke groHdregelen worden aldaar nadruklyker cevz-c'.i en béte: r._fek:r.n : de gemoederen zv.i buirz—rr en !ee:g:er:g ; d-.rkbee'der v_n ten d':;-:

tot een hooger trap , zo wel van byzonder als van

daar de weinige hier en daar verftrooide bewoonde-

fineerig, en geenzins genoegzaam voor de barre koude der luchrftreek ; hunne aantal klein; hunne maatfchappy zonder eenige wederzydfche banden, zonder wederzydfche genegenheid ; voor eiken aanval blootgefteld. — Om dit te ontgaan , vind men ze op de dor-

is, ja van alle meBSchlykheid en mededeelende liefde

bcr f .

De Vuurlanderen zyn das, vervolgt hy, naar allen aanfchyn , de elendigften van alle volken ; zv hadden geen andere kleederen dan een ftuk robbevel, dat hun naauwlyks tot aan de dyen kwam, en van boven ter naauwernood de fchouderen bedekte : geen" van beide gedachten bedekte de fchaamdee!en; een onver» draaglyke flank van de bedorve traan, met welke zy zich beüneeren, en het verrotte robbenfpek, het welk

h-a.

Sluiten