is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K.ON I N G VAN SPAN JEN. 443

laryen , met zekerheid , en hebben met recht een afgryzen voor den man, die alle deeze euveldaaden bedryven kost.

Vyftigduizeud Proteftanten fneuvelden door deezen Barbaar, en "zyne oorlogen kosten hem, volgens zyn eigen opgave, vyfhonderd vierenzestig millioenen ducaaten. Was de Inquifitie moede het menfchenbloed te vergieten, fcheen zy te rusten: dan ttookte filips op nieuws haare woede aan.

Spanje was ten toppunt zyner grootheid, toen filips deezen troon beklom; doch viel helaas door zyn toedoen , wierd door godsdienftige vervolgingen ontvolkt , door overmatige belastingen uitgeput. Dikwils vergat filips de grootheid zyner macht, gebruikte woorden, waar hy werkzaam zyn moest, en verloor dcor kuiperyen cn zich zelve wederfpreekende daaden, zyne magt. Deeze handelwyze kan aan kleine ftaaten voordeden toebrengen ; doch voor groote ryken voegt zy niet, maar is in tegendeel fchadelyk.

Een Vorst heeft dikwils nodig zich te vermommen, omdat alles, rondom hem, volgens hartstochten handelt , en hy flegts dan alleen, wanneer hy zich vermomt , veele dingen in haare waare gedaante te zien krygt; maar filips was meer geveinsd dan fchrander, was niet voor de plaats, die hem het noodlot gegeven had, geboren. Met tydvak, waarin hy op den troon zat , vorderde een fcherpzinnig , denkend man : en filips —— was alleen doortrapt en listig.

Hy voegde het gebruik der fpionnen by de ftaatkunde. Zy moesten alles, wat voorviel, affpioneeren, moesten de verborgenfte dingen ontdekken. Dit gedrag is •nhetaamlyk voor een groot en magtig Vötsbj want Ef 4 wat