is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aSO VERHANDELING OVER DE UITWERKSELEN DER

zich alleen door eigen verrukking vinden kost; men heeft deugden van Sparta en Rome laaten komen men heeft die alleen in woorden beproefd , doch geene derzelven is tot menfchen of zaaken doorgedrongen^in'tkort men heeft een filofofifche confritutie gemaakt, die geene hindernisfen in den wekonden ftaan, omdat zy, by haare afgetrokken grond! begmfelen, zich boven alle wezenlykheid verhefte- en dan heeft men de natuur der dingen bevolen, haar te gehoorzamen , de zeden zich naar haar te richten de denkwyzen haar aanteneemen , de reden haar té huldigen En derzelver fcheppers hebben , gelyk alle hoofden eener fecte, recht en onrecht, deugden en misdaaden afgemeeten naar het gevoelen, dat men van hunne leer had , en lang voor hunne Seids, hebben deeze Mahomeds reeds geroepen - de Conjtitutie: niets dan de Conjtitutie; de Conjtitutie in haar geheel.

Men heeft buitendien , onder den naam van vooroordeelen, alle denkbeelden verbannen, die hier of daar zeker gedeelte der algemeene herfchepping dreigden te wederftaan ; en terftond heeft men met de eer gefpot, en ze als een verouderde dwaasheid aangemerkt, die onder de burgerdeugden geen plaats «logt grypen. Schranderer ware het geweest, deeze burgerdeugden eerst uit te oeffenen, en in rust uitteoeffenen , eer men een gevoel verzwakt en uitgedoofd had , welks fynheid zo dikwils de zedelykheid tot een fteun gediend, en dat in deszelfs kracht en nadruk zulke groote daaden had voortgebragt; een gevoel , dat zo geheel en al met het karakter der Franfchen overeenftemde , en waarvan men de

ti-