Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAM HET KWAAD» J40

minder aan liefde voor den vrede, dan aan onver-

fchilligheid voor het goede toetefchryven, Hoe „ dat alles gaat, gaat den gewaanden wyzen weinig

ter harte, als hy in zyn kamer maar veilig kan bly„ ven zitten. Zyne beginfels leiden hem niet om

menfchen te vermoorden , maar beletten dezelven „ om geboren te worden, door de zeden te vernie„ len, welke de voortplanting begunftigen , door de „ menfchen jegens eikanderen onverfchillig te maaken, „ en alle hunne geneigdheden te brengen tot een „ heimlyk egoïsmus, even fchadelyk voor de bevol„ king, als voor de deugd. De wysgeerige onver„ fchilligheid gelykt aan de gerustheid van den dood ^.en verwoest meer dan oorlog." Zo ver rous-

SEAU. H

„ Naardemaal de onderhouding van het leven, • zegt abel, „ op een ligter en gemaklyker wyze,

gelyk by de dieren plaats heeft, kon bewerkt wor„ den, en de natuur echter tot een min gemaklyken „ en met veele fmarten verbondenen , doch tevens „ verftand en hart vormenden , weg verplicht , zo „ blykt dat noch de onderhouding van het leven, „ noch vergenoegen , maar ontwikkeling der ziele „ haare voornaamfte bedoeling is."

En indedaad wy zien dat de Voorzienigheid dikwerf het genoegen des menfchen , ja zelfs de langer duur van zyn leven, aan de ontwikkeling zyner zielsvermogens heeft opgeofferd. Veele fchikkingen Gods verplichten den mensch tot opmerkzaamheid , met gevaar van zyn leven , met verlies van rust en te* vredenheid.

Men lette flechts op het eerfte dat zich voordoet, wysbec. Ui. Deel. Nn de

Sluiten