is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KWAAfi; £3$

van vermaak, indien deeze daartoe verkoozen was, ons geftel weldra krenken en floopen.

Voeg hierby, dat aanhoudend vermaak ons, indien het fterk is verdooft, of indien het gematigd is, traag doet blyven. In beide gevallen doet het de begeerde werking niet. De fmart daarentegen, die zeldzaam zulk een maate heeft dat zy ons verdooft, heeft, onaangezien de meerdere herhaaling , fteeds krachts genoeg om opmerkzaamheid optewekken en levendig te houden.

Hier komt nog by, dat de begeerte naar vermaak, welke ons volgens de onderftelling tot werkzaamheid zou aanfpooren, fteeds een veel ruimer veld voor zich heeft, dan de aandrift om lyden te ontgaan of aftewenden. Als men genoegen zoekt , ftaan fteeds verfcheiden wegen open , om daartoe te geraaken; onderfcheiden foorten van genoegens bieden zich aanj op den weg ter bejaaging van één vermaak , vertoonen zich weder veele wegen tot anderen , welke gemaklyker fcliynende om te bereiken , ligtelyk zullen worden ingeflagen , en daardoor de eerfte bedoeling doen vergeeten , zo dat 'er noch ontwerp noch in» fpanning gevorderd wordt, om het oogmerk in het gemeen te voldoen , waardoor de hoofdbedoeling de ontwikkeling en vorming des verftands verydeld zou worden. Ten aanzien van fmart heeft het tegengeftelde plaats. Men wil zich daarvan bevryden, en kan zyn byzonder lyden niet vergeeten. Byzaaken geeven geen genoegzaame afleiding om 't hoofdoogmerk geheel uit den zin te zetten. Bovendien is hier flechts één bepaald oogmerk, naamlyk, de bevryding van fmart, die daadelyk voorhanden is, 't zy met de daad, 't zy in de verbeelding , en doorgaans flechts

c.enea