is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3$0 KORTE 4CHETS VAN fit

Genees-en Scheikunde gefpeeld heeft, zeer befaamd geworden is. h bedoele paracelsus, wiens neemenctc aart de Geneeskunde eenen geheel nieuwen loopbaan opende, en de Scheikunde, die tot hiertoe flechts by weinigen bekend en bëoeffend was tot een aanzien verhefte 't welk haar over de Geneeskunde fcheen te zullen doen gebieden, i

Deeze zonderlinge ma„ , in i493, in het Canton Zurich in Zwitferlandgebooren, en doorzyn vader in de Geneeskunde onderwezen, bezat van zyne eerfte jeugd af aan eene allerfterkfte neiging voor Scheikunde en Alchimie, welken hy door het leezen van eeni.-^ Scheikundige werken, en byzonder door die van raiMondüs lullius verkreegen had; - zelf Geneeskundige geworden zynde, zo deed zyne vooringenomenheid voor de Scheikunde, hem alle anderen, en dus verre de meeste van de ter dier tyd gebruikte geneesmiddelen verachten , en zich enkel van Chemifche middelen bedienen. Het gelukte hem daar meede verfcheide wonderen , en veele treffende geneezingen te verrichten. Byzonder verwierf hy zich eenen grooten naam door zyne geneezingen der Venerifche kwaaien : ïn de Scheikunde en haare bewerkingen ervaren zynde flaagde hy van de Kwikzilver verfcheiden bereidingen te maaken; - zyn vernuft deed hem denken om de bereidingen van dat im taal, waarvan zyne tydgenoten met dan zeer befchroomd , en dan nog uitwendig, naar de voorfchriften der Arabieren , hadden durven gebruik maaken, inwendig toetedienen; en zyne onderneemende aart deed hem het zelve vervolgens voor meer andere ziekten beezigen.

De gelukkige uitkomst, die paracelsus van zyne Chemifche middelen ondervond, kan dan by hem het

denk-.