is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOVEN REN ZOMER. II?

lyke klagte , die Eiy aangefpoord beeft , om uwe aandacht eenige ogenblikken beezig te houden met de Befchouwing van de voordeelen, welke de Winter in veele opzichten boven den Zomer heeft , n,iet twyfelende óf de behandeling van een zodaanig onderwerp zal uwe aaadacht niet geheel onwaardig zyn. ——

Veele n uwer , die zich nog ©p dit ogenblik met levendige aandoeningen herinneren aan alle de genoegens van den afgeloopen Zomer, wier verbeelding zich nog verlustigt met de kunstlooze toneelen der natuur, die zy geduurende den Zomer met zo veel genoegen hebben aanfchouwd — veelen uwer , zeg ik, zullen het vermeetel van my vinden, de voordeelen van den Winter met die van de Zomer te

vergelyken. Doch ik bid u , overweegt met my

de volgende Hellingen, en ik houde my verzeekerd, gy zult my minder vermeetel oordeelen.

Vooreerst: De Toneelen en de natuurverfchynfels van den Winter zyn verheevener, en in de gevolgen nuttigerdan die van den Zomer.

Ten tweeden: De Natuur is in den Winter niet minder werkzaam dan in den Zomer.

. Ten derden: De Winter is, in meer dan een opzigt, gezonder dan de Zomer,

Ten vierden : De behoedmiddelen tegen de nadee* lige uitwerkingen van den Winter zyn aangenaamer en minder fchaadelyk voor de gezondheid, dan de behoedmiddelen tegen de hette van den Zomer , en Eindelyk

H 3 Ttn