Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneeskundige schoole. 705

lijker, dan het iemand anders zoude gevallen zijn, wijl hij uit de ftamme der Asclepiaden gebooren was, en deeze, gelijk bekend is,de voornaame priesterftamme, die den Griekfchen tempeldienst bediende, was; natuurlijk immers moest dit bij den gemeenen Griek, die eerbied voor dien priesterlijken ftam had , een zeker vertrouwen, of gunstig vooroordeel jegens hippocrates , inboezemen. Hippocrates vond dus de Geneeskunde in eenen zekerlijk zeer ongunfligen ftaat; aan den eenen kant door fpitsvindige en veelal nuttelooze onderzoekingen en vooroordeelen der Wijsgeeren , van haare eenvoudigheid beroofd; aan den anderen kant met fchandelijke bedriegerijen der gewinzuchtige Priesters bevlekt, en in eenen ftikdonkeren nevel van het verregaandst en geheimzinnigst bijgeloof verborgen ; hippocrates redde en ontdeed haar van deeze fchadelijke bekleedfelen , bragt haar weder tot de eenvoudige grootheid der Natuur, vestigde de geheele kunst op eene getrouwe en naauwkeurige waarneeming derzelve, en verhief haar door eene rijke verzameling van waarneemingen , die hij gedeeltelijk zelfs gemaakt, gedeeltelijk uit de, in de tempelen opgehangene , vernaaien van genezingen geput had , tot eene weetenfchap, welken naam zij voor dien tijd zekerlijk niet verdiende.

Hippocrates was de eerfte , die zich van een algemeen levensbeginfel, afgefcheiden van de ziel, en daar uit voortvloeiende eigenmachtigheid (avTcxpam»') der dierelijke natuur , in den zieken en gezonden ftaat, door eigene ervaaring overtuigde, en daarom zijneleerlingen op de vrijwillige beweegingen der natuur in de ziekten, en derzelver tekenen , opmerkzaam maakte. Hij was de eerfte die den gewigtigen invloed

historiek. V. Deel. Zz van

Sluiten