Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE ZONDAG.

dan ook de zonde, wanneer men haar befchouwt in het afgetrokkene, eigenlijk gefprooken , geen uitwerkende oorzaak , waarvan zij ais hef gewrocht zoude konnen gehouden worden. Maar zij heeft veel meer een oorzaak, die in gebreeke blijvt omtrent haaren pligt, vermits haare Daaden niet overeenkomen met den Regel der Gerechtigheid. Immers, wat is de zonde anders dan eene afwijking van Gods Wet? Tot welkers ge-, boorzaamheid niet de Heer, de Wetgeever zelv, maar alleen de mensch, die daarom ook dezelve aileen maar onderhouden kan, verbonden is.

Edoch, hoewel het dus klaar genoeg blijkt, dat God geen oorzaak van de zonde is, zoo moet men echter geenzins denken, dat hij er flechts een bloot en ledig aanfehouwer van is. Neen, maar hij is ook wel deeglijk werkzaam omtrent het kwaad der zonde , doch op eene hem betaamlijke wijze.

i. Eerst werkt hij de Natuurlijke Daad, waardoor dc zonde wordt uitgevoerd; want al het zaaklijkc dat de Mensch heeft, dat is van God; maar het zedelijke in dat geval, of het ongelijkformige, dat is het zondige, kan eigenlijk niet gewerkt worden, dewijl het iets gebrekkigs is. En hiervan moet men daarom zeggen , dat het als een ontbeering der vereischte zaaklijkheid, of der zedelijke goedheid van den Mensch zeiven ïs. — Om dit optchelderen met een voor-beeld, zoude men kunnen bijbrengen den Doodflag, die in het wezen derzaake niet verfebüt, het zij dat iemand uit moedwil, of op het gezag der Overheid gedood wordt. Doch in het eerfte geval is de Doodflag een krijtende Ongerechtigheid, daar hij in het tweede geval, als een werk van Gerechtigheid moet worden aangemerkt. (Men zoude hier bij konnen voegen het voorbeeld van een Citherfpeeler , welke, den Cither flaande, de oorzaak wel is van het geluid, maar de valfche toon wordt veroorzaakt door de fnaar, welke niet wel geflemd is. —) En zoo zijn er meer zaaken, die van natuure wel niet kwaad zijn, maar die kwaad worden door het verkeerde beginzel, of door het verkeerd oogmerk, waaruit en waartoe zij gefchieden.

Dus

Sluiten