Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 VEERTIGSTE ZONDAG.

ftelde van den Haat; want haat verwekt krakeelen, maar de lievde dekt alle overtredingen toe, spreuk. X: 12.

2. Het Geduld ftaat tegen den Toorn; want zoo zegt ook nogmaal die zelve Spreukfchrijver, Kap. XLX: 11. het verftand des menfchen vertrekt zijnen toorn , en zijn feraad is , de overtredinge voorhijtegaan.

3. De Vrede en Zachtmoedigheid ftaan tegen de Wraakgierigheid. Want, a. wat kan er lastiger vallen, dan geduurig te nokken en te wrokken , dit bitter vergiv geftadig inteneemen, en op het bloot gezigt van den Naaften telkens te moeten gevoelen, dat er een nieuw en hevig onweêr zich in het gemoed verheft? Maar, wat baart een rust, als men, door den Scepter van Reden en Godsdienst, die harde ftormen tot bedaaren brengt, en in Vrede met zijnen Naaften zoekt te leeven! b. Ja, de Zachtmoedigheid doet ons meefters wor-' den van ons zelven, en, hetgeene de grootfte zcgenpraal van allen is, ook onze eigene hartstochten overwinnen.

4. De Bermhartigheid ftaat over tegen den Nijd; want, daar de Nijdigheid zich bedroevt over eens anderens welvaart, daar is het integendeel, dat de Bermhartigheid eene fmertlijke ontroering over iemands kwaaien teweegbrengt.

5. En eindelijk, alle Vriendlijkheid ftaat tegen alles, wat maar voor een wortel des Doodflags kan gehouden worden. Want, wel verre van onzen Naaf en te dooden, toonen wij veel eer daarmede, dat derzelver leeven ons zeer liev is, dat wij hun hetzelve van harten gunnen, en, indien het aan ons ftondt, dat wij het gaarne zouden willen verlengen.

Doch, dan moet hier ook nog bijkomen , dat wij onzes Naafens schade , zoo veel ons mooglijk is , afkeeren. Zoo veel naamlijk met de waarheid en gerechtigheid beftaan kan, moeten wij met raad en daad het dreigend ongeval van onze Naaften voorkomen, hem uit het drukkend geval trachten te redden, en alzoo zijn leeven, zoo veel in ons4s, beveiligen. Het is dus eene rechte kaïns taal: ben ik mijn broeders hoederP gen. IV: 9. Maar het was te prijzen in ruben, dat

In]

Sluiten