Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIGSTE ZONDAG»

den, waarin de ongerechtigheid vermenigvuldigd', en de Lievde van veelen verkond is. OF mogen dezulken ook Vreedzaam en Zachtmoedig genoemd worden, die ftookebranden van twist en Toorn zijn, die den voorfpoed van hunnen Naaften niet dan met nijdige oogen kunnen aanzien , die altoos het kwaade vart hunnen evenmensch gewoon zijn te denken, zijnen laster en ondergang meer en meer zoeken voorttezetten, hem naauwlijks in dit leeven dulden kunnen, en over het minfte zegswoord, fchoon zonder bitterheid gefprooken, zulk eene doodlijke vijandfehap opvatten, dat zij jaar en dag loopen wrokken en pruilen, zonder iets van verzoening te willen hooren? Wat dunkt u, Toehoorers! moet men dan ook zeggen van de Lievde, hetgeen men eertijds zeide van de Gerechtigheid, dat zij de aarde verlaat en heeft? Neen, maar dit mag men zeggen, dat de menfchen haar verhaten, en als van den aardbodem verbannen hebben. Of zijn dat ook al Vriendlijke menfchen, die van vrede fpreeken tot hunnen Naaf'en, met den mond, maar in hun binnenfle leggen zij hunne laagen; die, als andere joabs, kusfen met den mond, maar dooden met de hand; die, onder dezelvde tong, waarmede zij vleien en ftreelen, den bitterften gal en het fnoodfte vergiv verborgen houden, zoekende hunnen evenmensch veeltijds met eene lievlijke toefpraak in flaap te wiegen, terwijl zij inmiddels de bekwaamde gelegenheid beloeren, om zich in eene langgewenschte Wraak te mogen verheugen ? Recht dezulken, die absalom dachten, welke zijnen Broeder amnon ter tafel noodigde, als tot verzekering, dat hij het ongelijk, zijne Zuster thamar aangedaan, vergeten hadt, en hem juist voor het gastmaal liet ombrengen. Rampzalig Christendom! waar zijn uwe fchaapen, uwe duiven, uwe NATHANAëLS gebleeven, in wier geest geen bedrog was ? Is dit de eer van het EuangeHum opgehouden, hetwelk in ftaat is, om wolven in lammeren te verkeeren? Waar gelijkt dit meer naar, dan naar een ander Bahel, daar de fpraak verward is, en daar men leevt,

als

Sluiten