Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 224' )

Ornamenten, waarmede men zich nu 2 jaren geleoen, verfierde; zy waren toen fterk en vogue, maar thands zyn zy uitverkocht, of ten minfte niet meer te vinden.... Hoe zoo? Wet, de Winkeliers houden ze niet meer na. En waarom niet5 Men bied daar geen geld meer voor. Voor twee jaren was het eene noodzaaklykheid, zich daarmede te dtkken; maar thands verfiert zich reeds Jan en alle man daarmede; — en een fatzoenlyk man kan zich immers niet kleden als het Canaille???

Den nationalen tyd besparen. Dit betekent, in een beleefden term, veel te praten en niets uittevoeren. Men gebruikt deze fpreekwys doorgaands in den aanvang of op het einde van een langwylig weinig betekenend discours, en dan doet het nagenoeg hetzelfde- effect, als het opfchrift dat mei doorgaands voor de winkels der bedriejjlykc Chineefen loest : pou-hou! dat is: Uier beftetlt men niemai

Renvojjeeren. Dat is verwvzin, verfckiiven, Vin den eenen jshouder op den anderen gooijen, van den hals f huiven, uit ftellen, eene zaak eindigen. By voorbeeld, wanneer een' burger, het zy mer eene edele, warme, ftoute, verontwaardiging, bet zy met een verhit gemoed, zich by het een of ander ligchaam van Staat vervoegt, om fchadevergoeding van de leden van het voorig Bewind te erlangen , en zoodanig Collegie hem renvoijeert tot de ordinarii Jufiitie, dan wil zulks zeggen: vooreerst, deze last word van bet Staatsügchaam gefchoven op de fchouderen van het Collegie van Jufiitie. Ten tweede, als gy naarrechten genoegzame bewyzen voor de u aangedane fehade hebt, word uw zaak zoo lange uitgejield, tot dat gy een vonnis ten laste uwer tegenparty zult hebben verkregen. En ten derde , wanneer gy naar rechten g:ene genoegzame bewyzen hebt, olïcboon u indedaad fehade is aangedaan , kunt ey geene vergoediug erlangen , en hiermede — w uwe zaak geëindigd.

Zoo z.gt men ook: renvoijeeren aan ftadsof 'slands Casfa, dat is uiijlellen. By deze gelegenheid terinnerefl wy ons eene gefchiedems in voorigen tyd in de Republiek Harrawarra voorgevallen ; aldaar werd na imlyk zeker destyds wel bekend Staatsman in commsfie naar de eene of andere ftad der gemelde Rep.(bliek afgezonden; een der Crediteuren, zynde', z) wy ons niet bedriegen, een' gering burger, kwam den voornoemden Staatsman lastig vallen over eenige fchulden. De Staatsman , geheel met zyne iirootfcbe plannen vervuld, renvoijeerde op dat tyd¬

ftip den burger naar zyn privative kas , doch de burger, begrypende dat zulks niet alleen was uitftellen, maar iudedaad inhield, dat hy zyne penningen niet -konde bekomen , was hier- mede niet te vrede: die onbefchofte burger ! —

Men gebruikt het woord' renvoyeeren nog in veele diergelyke gevallen. Zoo als: renvoyeeren aan eene Comnnslie, dat is, zomtyds eene zaak naauwkeurig onderzoeken, zomtyds een middel trachten uitteviuden, om het voorgeftelde of gedecreteerde geen effect te doen bekomen , meestenryds echter, om eene ziak te doen uitvoeren: —- zomtyds, om gelegenheid te geven tot fyne politieke werkingen (by den lompen burger cabaleeren genoemd;. — Men zoude hier nog by konnen voegen: renvoyeeren aan het Provinciaal beftuur, dan da-ar zulks familiair is, zullen wy dit niet verder uitpluizen.

Epakgne. Een lief hondje van een woordje, hedendags veel in gebruik, wanneer men rekent volgends dén regel: Nul, ik hou alles.

Ekrlykheid. Betekent de verplichting, om niemand meer te bedriegen of te befteelen, dan men in zyn vermogen heeft ongeftraft te doen. — Deze ftaatkundige uitlegging itrekt zich niet alleen uit van Mogendheid tot Mogendheid, maar ook van Vorften of Regenten , tot hunne onderdanen of medeburgeren , van belangzoekers tot het Volk, van den eenen burger tot den anderen. Zoo lang zich den bedrieger in eene zekere ftaatkundij_-e betrekking tot den bedrogenen weet ftaande te houden, blyft hy een eerlyk man. —n Wanneer hy. volléérd in deze konst, eenen minder bedrevenen ziet vallen,zegt iiy luid,op een verachtenden toon — ,, die fchurk!" — Doch in ftilte by zich zelve ,, die gek!" Zoodanig was die arme zondaar, die voor eenige weinige valfche ryksdaalders voor eenige dagen te Amfieldam zynen dood gekocht heeft,, daar. men den eerlyken Staatsman of Financier bewondert, die millioenen geftempeld papier, veellicht van minder waarde dan die valfche ryksdaalders. het zy door list, het zy gedwongen, onder het Volk brengt, Weduwen en Weexeu verarmt, en zynè gelukkige erfgenamen met eenige millioenen eerlyk gewonnen fchats verrykt. — Ginds befteelt een burger het Volk in zyne algemeene inkomften; — hy lluikt, hy verkort de Nationale Kas in de vastgeftelde rechten en belastingen , en blyft toch een eerlyk man! — hy fteelt duizenden, geniet ach. ting, bekleed' posten, terwyl een arme foldaat om het fieelen van een neusdoek doodgefchoten word.

NB. NB In N°. 30. zullen wy een begin maken met, volgends onze belofte en verplichting, het zoo. genaamd Plan van Conflitutie, dat nu in aller handen is, met den moed en de beredeneerde fierheid van ware Republikeinen aantetasten.

Deze Nommers worden alle Dondentogen vervolgd , en uitgegeven te Utrecht, by Wilt en Altheer, en de Wed. J. ter Veen en Zoon, 'sHage, van Cleef en Leeuweftyn; Leyden. Honkoop en Herding; Amfterdam, J A. Crajenfchor; Haarlem, lieets en Lóosj'es ; Rotterdam, D. Vis, van den Dries; Alkmaar, Molkman, en verder in de overige Provin tien, a drie liet heele , en twee Huivers het halve blad.

Sluiten