Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DEMOCRATEN.

IS0. 30. Donderdag den 15 December 1796. Het Tweede Jaar der Bataaffche Vryheid

Een altyd braaf, ftandvastig man, Veelt door het dreigend oog van een vergramd Tiraii, Noch drift des volks, dat hem tot euvel lokt, Zyn vasten geest gefchokt.

„ HO.RATIUS. .

Inleiding tot een» nadere befchouwing yan het plan van constitutie

het Vaderland, gelui wenfoiiénde, over deze op-zich zelve gunfttge wending van zaken, ons al aanftonds, met eene oppervlakkig ziende menigte , lieten in flaap fusten door het geustftellend en ftreelend ver. trouwen, dat hier mede de zegepraal van het Eénhëfds-ftelföi reeds befl'st.-aan den wensch van een braaf Volk voldaan, en het trotsch hardnekkig mon. fter van Foéderalismus doodlyk in 't hart gewond zoude zyn.

Neen , goedhartige Nederlanders ! het is der heerschzucht , der intrigue, en eener meer da» twee-eeuwige verkleefdheid aan byzondere belangen geenszins eigen, zich zoo maar in ééns te laten overwinnen, en op den eerden flag aan dezelve toegebracht, de hoop optegeven van zich op hare beurt wederom te zullen verheffen, en dus geheel en al aftezien van alle verdere pogingen, om dat gelief, koosd doe! te bereiken , waarop men met vlammende oogen zoo lang geilaard bad, waartoe men de fyrst geweven trekken der Staatslist had- aangewend, en zich verftoHt, om aanvanglyk aftegaaa vkii zyne zoo verfche verplichting aan eenen edelmccdigen Bondgenoot, wien men zyne vryheid en zyn politiek aanwezen te danken had. Het is met de driften der ftaatfcuude , gelyk met alle andere menschlyke hartstochten ; naarmate zy meer plotsling gefmoord worden, word derzelver inwendige woede derker verlevendigd, bitterheid en hardnekkigheid mengen zich als dan met partyzucht, en wanhopig of befchroomd om nieuwe openlyke aanvallen te beproeven, veranderen zy ongemerkt haren loop , en trachten nu door heimlyke list , eu v, door

Dat a.inmerklykc en fnelle veranderingen in de fraatkundlgd denkwyze cn maatregelen van eenig Gouvernement of Beftuur nimmer dc vrucht zyn van eene loutere toevalligheid of van geringe beweegredenen, maar altoos haren grond hebben in zekere groote, fchoon dikwyls oppervlakkig min bekende, oorzaken, is eene waarheid, door het gezond verftand en de verlichte daatkunde dJidlyk geleerd, en welke wy ons als het ware onwillig herinnerden , toen wy vernamen, dat die zelfde Nntionale Vergadering, welker heetfehende geest flechts weinige dagen te vooren zoo zeer geftemd fc.hcen , cm ons uit handen van dezelve een plan van Conftitutie te doen verwachten , het geen aan eene zeer bepaalde éénheid het fynst gefponnen weeffel van Foederalisme paarde, dat die zelfde Nationale Vergadering, zeggen wy, op het onverwachtst, op den aden dezer maand , met zulk eene aanzienlyke meerderheid van 7j tegen 23 leden, eensflags had ge decreteer.!, dat eene onbepaalde één- en ondeelbaarheid den grondflag van het plan van Conditutie zoude uitmaken, en genoegzaam ten zelfden tyde gedccerneerd eene perfonee.'e Commisfie , om de vermerging der oude Provinciale Schulden , die veege doos van Pondera, uit welke zoo veele hevige twisten en geduchte bezwaren tot op dat oogenblik waren opgeftegen , op de gefchiktfte wyze te applaneeren. —

Indedaad, wy zouden volmaakt zonder ondervinding, cn van a^e kennis der ftaatkundige woelingen en groote .menschlyke driften geroofd moe. ten zyn, indien wy, hoe zeer ons verheugende, en

Gg

Sluiten