Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2<H 3

wórers zyn gcfchied, cn welke ta het gemelde decreet gedane bedreiging ais nog geen 'effect forteert, fchoon het Provinciaal Beftuur reeds méérmalen op de uitvoering derzelve by het Committé heeft aangedrongen, danr echter de Wet en de billykheid deHrengfte uitvoering der bedreigingen vorderen. — Deze niet uittevoeren, is eené voiftrekte fchending der goede trouw jegens hen, die fliptlyk aan hunne verplichtingen hebben voldaan, en welke met recht eifchen, dat het onderzoek daadlyk en fcherp plaats grype, daar het jegens hen eene fchreeuwende ongerechtigheid zoude zyn, wanneer men hen gelyk ftelde met zoodanigen , welke achteflyk gebleven zyn, en s'Lands Cas in hare inkómffon verkortende, den last, dien zy mede moesten torfeben, alleen op den hals hunner beter-denkende medeburgeren trachtte te fchuivcn.

Medelyden met zoodanige nietswaardige wezens te hebben, of ten hunnen behoeve oogluiking te gebruiken, zoude misdadig en onveraniwoordlyk zyn. — Wy verwachten dus dat het Provinciaal Committé van Holland, aan eed en plicht getrouw , de rechtmatige klachten der brave ingezetenen aanhorende, onverwyld zoodanige maatregelen zal in het werk fiellen als verëischt worden , om hen, die aan s'Lands Cas het verfchuldigde onthouden hebben, het ver. diend loon voor nunne wandaden te doen ondergaan. . Dan tevens moeten wy erkennen , dan in verfcheidene plaatfen, en wel onder anderen in A-nfterdam, verfchillende-middelen zyn aangewend, tot byëenbrenging xder Commisfiën van onderzoek, dan vruchtloos. — Met leedwezen ontwaarden wy weder, by deze gelegeniieid , de fhauwheid en weinige .vaderlandsliefde van een aantal onzer ir.edeburgeren, we>ke genoegzaam allen weigerachtig blyven om zich met dezen last te bezwaren, en daardoor het beftuur in de genoegzame onmooglykheid brengen, om de genomen befluiten ter uitvoer te brengen.

Wat moet er in het laatst worden van eene maatfehappy , waarin elk om het hardst klaagt en Ichreeuwt, en de daden der geconftitueerdc Mach-; ten berispt ; doch zelve niets wil toebrengen, om zoodanige, het zy gegronde of ongegronde, klachten te verhelpen of voortkomen ? -— waarin elk van vaderlandsliefde zwefrst , doch zich aan elke d iad onttrekt, welke het Vaderland van hem vordert? Zeker is er weinig goeds van zoodanige maatfehappy te wachten. Zy is niet waardig vry te zyn. Dan, daar het gedreigde onderzoek toch gefchieden

moet; daar het belang des Volks, en vooral

des aan eed en plicht getrouwen burgers , dit vordert;—daar de wet voldoening eischt; — vermeenen wy dat de benoemde doch weigerende Gecommitteerden nogmaals behoorden te worden aangemaand, om het onderzoek op zich te nemen , en weigerachtig biyvende, indien zy ambtenaren of ger ben'ifrceerden zyn, van zoodanige ambten of beneficiën daadlyk behoorden te worden ontzet, en hunne namen aan het volk te worden bekendgemaakt, als mede die van alle zoodanige andererPwelke buiten ambten of beneficiën zich aan hunnen burgerplicht onttrekken, en zich des de achting en vertrouwen des volks geheel onwaardig toonen, — ofte wel, dat gebruikmakende van zoodanige middelen van dwang of ftraf, als het belang des Volks zoude noodzaaklyk maken , de zoodanigen tot het volvoeren hunner plichten . worden gedwongen, of naar verdienden geftraft en uit de maatfehappy geweerei.

Wy zullen hiermede onze aanmerkingen befluH ten, en alleen nog dit hierby voegen, dat de noodzaakiykheid , om dezelve te moeten maken , een treurig bewys oplevert tegen de zuiverheid der bedoelingen, en den goeden wil van een aantal onzer medeburgeren.

Öeiie Nommers worden alle Donderdagen vervolgd, en uitgegeven te Utrecht, by Wilt en Altheer, en de Wed. J. ter Veen en Zoon. 'sHage, van Cleef en Leeuweftyn; Leyden, Honkoop en Herding, Amfierfam, T A. Crajenfchot; Haarlem, Beetsen Loosje*; Rotterdam, D.Vis, van den Drie»; Alkmaar, M dienaar; en verder in de overige Provinciëa.a drie het heele, en één en een halve iiuiver het halve blad.

Sluiten