Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LÉE2ER. 7

■gewoone Gevangenk op 's Graveftein overgebragt. — Naauwlyks waren zy hier., «of 't geweeten van jfohanna Cornelia van der Sand, tot dien tyd niet minder fchaamteloos en verftokc clan haar Bederver en Verleider, wierd wakker : En zy deed , uit eigene bev/eeging,. met vertooning van haar berouw en leedweezen •©ver de misdaad van Meineed en valfche Getuigenis door haar gepleegd, eene omftandige belydenis der valschheid van 't geen zy plechtiglyk had bezwooren, tevens zig beklaagende, dat Johannes Gryfzoe die geen was, welke haar tot deezen val en fchande had gebragt.. Haare erkentenis deed niet weinig toe, om de Rechters meer en meer van de fchendaad van dien boozen,Leugenaar te overtuigen, en mitsdien om de Procedures geflrenger tegens hem voort te zetten: Doch alles mogt niet baten: En, ©ffchoon zyne Medeftairderes hem zyn misdryf, by de Confrontatien, in't aangezigt aanzeide met omftandigheden, die hem moesten doen zidderen, en met verwyten, die hem buiten zig zelve gebragt moesten hebben, voor 't minst dat 'er eene enkelde vonk van eer of gevoeligheid in zynen boezem gehuisvest had, — niet tegenftaande dit alles, de moeite was vergeefsch.

* 4 :Er

Sluiten