Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ft >

Gij zult met ons inftemmen, Medeburger! dat het onmogelijk is, om in een plan, als het onze, alle de zwaarigheden, die daar tegen gemaakt kunnen worden , optelosfen ; vooral wanneer tot het opmaaken niet alleen de noodige en vereischt wordende behoeften niet zijn ter hand gefield : zoo als wij, bij voorbeeld met betrekking tot Holland, niet meer hebben kunnen magtig worden, niet tegenftaande onze herhaalde inftantien, dan alleen het gedrukte ftuk over de Finantien van Holland in deze laatfte jaren opgemaakt en ter Generaliteit of liever aan de Natiorale Conventie overgegeven; van andere Provintien is het eveneens geweest, en van fommigen hebben wij maar eenige gedeelten of niets gehad.

Dit gevoegd bij den zeer korten tijd, dien wij tot het opmaaken van het plan gehad hebben; want niet voor op den tweeden Januarij dezes jaars hebben wij onze eerfte bijeenkomst gehad, en verfcheiden omftandigheden hebben ons verhinderd, om onzen gemeenfchappelijken arbeid vrqpger, dan op den i$ van die maand, geregeld voordtezetten; en kort daar na werden wij, fchier dagelijks, op de fterkfte wijze, tot deszelfs volvaardiging gedrongen, ten einde het Plan van Conftitutie ter Conftitueerende Vergadering ten fpoedigften zoude kunnen worden ingebragt.

Wij hebben ons dus te vreeden moeten houden met die zoo mondelijke als fchriftelijke opgaven, die ons zijn gefuppediteerd geworden, door of Naamens de Commisfie tot de Conftitutie, zoo als dit een en ander ook in het Rapport zelve is aangeftipt.

Gelukkig kwam het 'er juist ook zoo zeer niet op aan:, en wij meenden ook zonder dat ons oogmerk te kunnen bereiken. Dit was toch biet, om een plan

op-

Sluiten