is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling van J.H. Siccama en B. van Rees met de burgers over het plan van algemeene belastingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ®7 >

dezen opzigte is er in het fransch bcftuur geene vastheid van beginzelen, maar onzekerheid, aanhoudend wankelen en veranderlijkheid. Ook is daaraan, onzes inziens, veel eer toe te Ichrijven het voordel van het Uitvoerend Bewind der tranfche Republiek tot het weder invoeren van indirecte belastingen; doch welk door het Vertegenwoordigend Lighaam des franfchen Volks is verworpen geworden. Het gene in Frankrijk gebeurd is, bewijst niets tegen ééne of weinige algemeene belastingen, omdat men in Frankrijk nimmer een behoorelijk ftelzel van geldwezen of belastingen gehad heeft; en het bewijst even min iets tegen ons rapporten plan. pns plan is een ftelzel, een geheel, welk niet vordert, om oude belastingen met enthufiaS" me aftefchafFen, of nieuwen onberaaden in te voeren; maar om de ouden te behouden, tot dat een nieuw ftelzel in orde en gereedheid gebragt is, om te gelijk met het affchaffen des ouden ftelzels in werking gebragt te worden.

Dan van dezen uitftap te rug keerende, zien wij verfcheiden redenen door U bijgebragt, waarom Gij het met ons niet eens zijt omtrend de wijze van het invorderen en gaderen der belastingen, en zullen nu tot de ovcrweegiug daarvan overgaan. Ons voorftel deswegens komt hierop uit: De Republiek in Gemeenten, en dezen in wijken verdeeld zijnde, zullen de ingezetenen van iedere wijk hunne eigene gaarders aanftellen; deze zullen de bij hun ontvangen termijnen van iedere belasting, uiterlijk binnen ééne week na den afloop van iederen termijn, bezorgen aan die genen , welken daartoe door de gezamenlijke ingezetenen hunner Gemeenten gecommitteerd zijn ; en dezen zullen gehouden zijn om de bij hen ontvangen gelden F 4 uit.