Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEREN IN DE POËZIJ. 1§

Maar, om weer ter zaak te komen, de fmaak, daar ik op doel, betreft meer de onderwerpen zelve, die de Dichter verkiest , fchoon ik 'er de wijze , waarop ze behandeld worden, niet van uitfluiten wil; doch ook deeze ftaat gewoonlijk in de naauwfte betrekking met de keus der voorwerpen zelve. Als ik dus onderzoeken wil, welke eigenlijk de Nederlandfche fmaak zij, is mijn hoofdoogmerk, om te weten, waartoe zich de Nederlandfche fmaak het liefst en gemaklijkst bepaald; welke voorwerpen onze Natie het meest treffen en behaagen; welke onderwerpen de Dichter onder ons dus verkiezen moet, wil hij zijne Landgenooten het grootfte vergenoegen veroorzaaken, wil hij het algemeenfte geleezen worden. Over de wijze van behandelen zullen wij naderhand fpreken.

Ik zal 'er u eenvouwig mijne gedachten over mededeelen zo als ze mij uit de pen vloeien. Schrijf mij eens hoe ze u voorkomen. Wat er u gegrond infchijnt, zult gij door uwe waarnemingen nog meer bevestigen ; het overige zal de ftof van ons nader onderzoek blijven, en dus zullen wij B 2 waar-

Sluiten