Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P DRA G T.

luchtige huis, in welks fiandhouding te midden onder ons, de ware Vaderlander de bron eener duurzame gelukzaligheid befchouwt voor het laad zyner inwoning; een hoop geboren uit den wensen, dat Uwe Doorluchtige ftam ryk in helden worde, wier hoogst ge, luk befta in de bevordering van een gevestigd algemeen landgeluk, het eenige, het groote doeleinde van alle de helden van Uw Doorluchtig bloed. God vervulle deze hope !

En Gy, myne waarde en altyd dierbare medevaderlanders! Getrouwe aanklevers van het flaatkundig ftelfel Uwer edele voorvaderen!' Volharden wy in deze aankleving. Laten wy verdoolde: medeburgers trachten te recht brengen door goedwilligheid: nimmer offert men een weinig gevoeligheid edeler op , dan wanneer dit gefchied met het afzigt om redelyke wezens te maken. Verre zy het van ons haat met haat, afkeerigheid met afkeerigheid te vergelden, verre zy van ons al het geestverlagende en menschönteerende der wraakzucht. Onderlinge goedwilligheid moet het middel zyn om wat ons tegen ftaat te recht te brengen; en laten wy, (de heimlyke morringen verachtende van dezulken die te' boos of te verkeerd zyn van hart en zinnen om mede te willen werken tot een algemeen geluk,) door edele bedryven, in de oogender vreemdelingen, de blaam trachten uit te wisfehen waarmede dezulken, door hunne zinloosheid en droggronden, eene natie blyven bezwalken die voormaals beroemd en geacht was wegens fchranderheid en goedhartigheid. In het kort, laten wy .den grootmoedigen en vergeeflyken Befcharnier onzer vryheid,

* 3, den;

Sluiten