Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 AANTEEKENINGEN.

fche en Pottugeefehe oorlogen. Het zalnoodeloos zyn de Nederlanders te herinneren wat de Spanjaarden hier in hunne veldtogten onder Alvahebben verricht; voor Nederlanders, die zo fchandlyk onkundig zyn in alles wat hun land van de Spaanfche krygsverrichtingen heeft geleden, moet men niet fchryven; ieder vvélopgebragt mensch behoort geen vreemdeling te zyn omtrent de voorvallen van zyn eigen vaderland; deze onkunde is fchandelyk voor menfchen die eene opvoeding gehad hebben, en van eenige geboorte zyn. Wat de Duitfche oorlogen betreft, onder Karei den vyfden waren de Spanjaarden helden, byzonder daar een Alva hen tegen de Smalkaldifche bondgenooten aanvoerde; aan het beleid van dien veldheer en de dapperheid der Spanjaarden is de groote overwinning des keizers-op de Proteftantfche vorsten toe te fchryven, waardoor het gantfche verbond van Smalkalden in duigen viel, naardien de keurvorst van Saxen en de landgraaf van Hesfen, hoofden van dat beroemde verbond, in 's keizers handen vielen in den flag. Hoedanig Maurits van Saxen, grootvader van onzen Maurits, de zaken der Protestanten herftelde , is door ons breedvoerig befchreven, in het leven van kar el een vyfden, uitgegeven by den boekhandelaar holtrop. In de verovering van het koningryk Portugal, bediende koning Philips zich van den hertog van Alva, om dat land ten onder te brengen, en de Spanjaarden gedroegen zich in die onderneming met eene dapperheid die Portugal in éénen veldtogt aan den koning van Spanje onderwierp. De verovering van dat ryke land, hebben wy omftandig befchreven in het „Leven van Don Ferdinand Al„ varez De Toledo, hertog van Alva "dat eerlang by gemelden boekverkooper holtrop zal worden uitgegeven. Men zal daar kunnen zien welke krygslieden de Spanjaarden waren, onder de aanvoering van een' Alva; en dit maakt zekerlyk de vry vechting van dit kleine land te vervvonderlyker. IBID.

Sluiten