Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 22 —>

fneeuw en ys gevonden wordt, en zelfs het geheele jaar door, en wel kl zulk eene verbaazende menigte, dat wy hier nimmer iets dergelyks gezien hebben: dit zal u zekerlyk vreemd voorkomen , dewyl de min:1e warmte by ons de fneeuw doet fmelten en wy u gezegd hebb.-n, dat het in deze landen doorgaans brandend heet is. Maar deze fnrcuw ligt daar niet op de vlakke lande-; neen, düir is 't wel ter dege altoos heet: maar zy ligt op de toppen de* hoog. fte bergen, die met hunne toj-pen boven de wolken uitfteeken, en daar is 't altoos bndïagelyk koui. zelfs al fchynt de zon vlak boven 't hoofd. ,. Wel verbaazend!" zult gy misfehien zeggen, „ zyn \r zulke hooge bergen! i, en hoe komt het dat het daar zo geweldig koud is?" Wel! hebben wy u zo ftraks niet gezegd, dat ha boven in de lucht altyd en overal geweldig koud is, en als dan die bergen hunne toppen zo hoo^ in die koude bovenlucht uitfteeken, moet bet dan op die brrgtoppen ook niet geweldig koud zyn, en moet daar dan niet even zo wel fneeuw en ys gevonden worden als by ons in onzen winter, en dat wel zoveel te meer, dewyl 't op die bergtoppen altyd winter is? — Ja!., nu zoudt gy de zaak denklyk wel zo wat begrypen.

Maar nu zult gy misfehien vraagen:,, Waar zyn zulke „ bergen?" Lieve kinderen,'die zyn 'er in alle de voornaanie deelen van de wereld. In Europa voomaamlyk het Alpijche gebergte in Zwitferland, op de grenzen van Italië, Duitschland en Frankryk. Dair vindt men onder anderen den beroemden berg Montblanc, die wel vyfhonderdmaal hooger is dan de Westertoren te Amfterdam. — Uit dit gebergte ontfpringen de voornaamfte rivieren van Europa.

Dan , wy zullen u op een' anderen tyd wel wat meer van de bergen verhaalen; het wordt tyd dat wy tot de

fneeuw

Sluiten