Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 234 ->

verder zuidwaards! Even zo is het gelegen met veele groote flreeken lands in Aiië, vooral in die,welkeoostwaards van Egypte zich tot aan de golf van Perfie, en van Aleppo in Syrië zuidWaards tot aan de Arabifche zee tritftrctó De fcha.irscbheid van water, ontftaande uit het gebrek aan rivieren» bronnen en zelfs van regen, fchynt de doorgaande reden te zyn van de dorre onvruchtbaarheid dezer woeste lauden.

In ons vaderland, lieve kinderen! kunnen wy ons nauwlyks een denkbeeld maaken van eene Ailatifche of Afrikaanfche woestyn. Geene heide is 'er by ons, of men vindt 'er op onderfcheiden plaatfen een' overvloed van frisch en helder water; ontelbaare planten, by ons aan deze gronden eigen, bedekken bet geheele jaar door de zandige oppervlakte, en pronken, geduurende den ganfcheö zomer, met de 'levendigst gekleurde en fchoonfte bloemtjes, welken dc heidelucht door hunne uitwaafemingen met zulk een' lieflyken geur vervullen, dat het hart 'er door verkwikt wordt. Maar om zich de woestynen van Arabië en Afiica voorteftellen, moet men zich verbeelden een geheel vlak land, waarvan de grond uit grauw ftof beftaat, met fcherpe fteentjes vermengd, zonder huizen, boomen,. beeken of heuvelen, waarmen dus doorgaands een gelyken gezichteinder ziet, even als op zee, offchoon op fommige plaatfen de grond fleeaSchtig en oneffen is; ook groeit hier en daar fchaarsch eene wilde plant, en men ontmoet 'er enkele kreupelboschjes, waarin zich.geene andere dieren dan antelopen, (eene foort van wilde bokken) haazen, rotten en fpringhaanen onthouden. Voegt by dit alles eene byna altoos onbewolkte lucht en eene brandende hette, en gy zult u zelve door dit alles eenig denkbeeld kunnen vormen van de jammer, ly'ke gefteldheid eener Arabifche of Africaanfche woestyne.

Hoe kunnen 'er in zulk een land menfchen leeven „en hoe kunnen zy 'er voedfel voor zich en hun vee vinden?

De-

Sluiten