Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

infecten zoveel opmerkirg waard? Immers zyn ze meestal zeer lelyk en van eene monfterachtige gedaante: wie is niet bang voor een Spinnekop? En hoe fchadelyk en lastig zyn ze voor onze lighaamen, onze huizen, kleederen, graanzolders, akkers, hoven en velden?" Dan laat ons, lieve leerlingen! alle deze vraagen eens opmerkzaam onderzoeken; want daardoor zullen wy juist overtuigd worden, dat de natuurlyke historie der Infecten ons de verbaazendfte verfchynfelen oplevert.

„ Veele infecten zyn klein." Dit is waar, wanneer wy, by voorbeeld, eene vlieg met een paard vergely ken, dan is de vlieg zeer klein; maar vergelyken wy haar met eene kaasmyt dan is zy zeer groot. Wanneer wy aan den anderen kant een paard by een oliphant vergelyken, dan is het paard klein by den oliphant. Gy ziet hieruit, 'lieve kinderen! dat geen ding klein of groot kan genoemd worden, dan wanneer men hetzelve met iets anders vergelykt, en dat het dus tot de wezenlyke waarde van elk voorwerp op zichzelf niets af of toedoet, of hetzelve, by andere voorwerpen vergeleeken, klein of groot kan genoemd worden. — Maar nog iets. — Verbeeldt u eens twee zakhorologies, beiden even fraai bewerkt en even nauwkeurig den tyd aanwyzende, en waarïn geen ander onderfcheid is,, dan dat het ééne de gewoone grootte heeft,, terwyl het andere niet veel grooter is dan de knop eener groote fpelde: welk van deze twee horologiën is nu het verwonderlykfte? In welk is de bekwaamheid des kunftenaars het meest zichtbaar? —• Ongetwyfeld zult gy zeggen: in het kleinfte uurwerk. — Wel nu, kinderen! is even zo de onnavolgelyke hand des grooten Werkmeeflcrs, naar ons inïien, niet zichtbaarer in de tedere leden eener vlieg, dai. in die van een paard — in de voor ons bloote oog onzichtbaare leden eener kaasmyt, dan in die van eene weg? Ziet gy dus wel, dat juist de kleinheid van

zeer

Sluiten