is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 103 ~>

komen om van hem wetten te ontvangen en hunne gefchillen door hem te laaten beflisfchen. Ieder vader heeft het natuurlyk recht om zyne kinderen te regeefen, zolang dezelven minderjaarig zyn en onbekwaam om voor zrchzelveo te zorgen, maar daarna heeft hy, om zyne meerdere verkreegen kennis en ervaarenheid , alleen het recht om hen te onderwyzen en te raaden, en nier meer om hen te gebieden. Dit laatfte wilde Kaïn nu voor altyd aan zich behouden, en na zynen dool aan zyn budffen zoon overdraagen. Dus voegde hy, by de natuurlyke ongclykheid der menfchen in vermogens van ziel en lighaam, eene onnatuurlyke ongelykheid in rechten en pligten. Hy legde den grond tot alle despotfsmus en hiërarchie, tot alle vorstlyke en priesterlyke overheerfching, die welhaast de aarde met allerieije foort van onderdrukking en ongerechtigheid vervulde.

Dit bleek voornaamlyk onder de regeering van Lamccb, den vyfden opvolger van Kaïn; want deze brak den eerften band der huislyke maatfchappye, die de grondflag is van alle de anderen, door het huwelyk te fcheaden, en voor zich twee vrouwen op denzelfden tyd te neemen, 't welk tegen de orde der natuure ftrydt, die tot dien tyd' toe, naar het fchynt, nog door niemand in dit opzicht géfchonden was. Daar is zelfs grond om te denken, dat deze dwingeland zich met geweld van beide deze vrouwen had meester gemaakt, door den man van de ééne en den minnaar van de andere te dooden, die zich tegen zyn fnood geweld verzet hadden, en waarvan de een, in den ftryd om deze vrouwen, hem eene wonde, en de ander eene buile had geflagen. Ja, deze geweldenaar ging zo verre, dat hy de godlyke wet, die op het vermoorden ■ van Kaïn eene zevenvoudige ftraf gefield had, opeigen gezag, zoverre uitbreidde, dat hy den genen, die hem, " Lamech, uit wraak over zyne gepleegde gewelddaadigheden , durfde dooden, met eene zeventigmaal zevenvoudige

ftraf