is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 228 ->

hy eens een' Egyptenaar eenen Israëliër wreedlyk mishan« delen, 't gene hem zo toornig maakte, dat hy den Egyptenaar doodde en deszelfs lyk in 't zand begroef om dezen mandag bedekt te houden. Maar kort daarna twee hebreeuwen, die met elkander twistten, willende fcheiden, ontdekte hy uit de verwyten van den eenen, dat zyn doodflag niet onbekend gebleeven was. Uit dit geval blykt, dat de hoofsche en geleerde opvoeding van Mofes zyn hart niet met trotschheid vervuld en bedorven had, want dat hy liever de verdrukte Israëliërs,als zyne ongelukkige broeders, met raad en daad byftond.dan in de heerfchappy den onderdrukkende Egyptenaaren deelde; zo vast was zyn geloof in den God zyner vaderen. De vrees nogthands voor de wraak der Egyptenaaren over hunn' verflaagen meburger deed Mofes naar Midian in Arabië vlugten, alwaar hy veertig jaaren "bleef, een herdersleven leidde, trouwde, en, zo als fommigen denken, het boek van Job fchreef.

Aan 't einde van deze veertig jaaren verwaardigde de Godheid dezen voortreffelyken man met eene zichtbaare verfchyning, beval hem de Israëliërs uit Egypte te leiden, en overtuigde hem, door verfchillende wonderen, dat hy daartoe volkomen gefchikt was, en, in weêrwil van alle tegenkantingen, zo van zyne broederen de Israëliërs als als van de Egyptenaaren, zekerlyk in deze onderneeming ftaagen zoude. Daar de afgoderyen het bygeloof toen reeds algemeen in 't oosten waren, zodat hst gros der menfchen toen reeds geloofde, dat elk volk onder de befcherming van eene byzondere gewaande Godheid ftond; zo ontving Mofes van den Almagtigen bevel, om den Israëlleren hunne verlosfing aantekondigen , uit naam van het eeuwig Wezen, den God van Abraham, Ifaak en Jacob, die geen byzonderen naam behoeft, omdat Hy alleen God is.Mofes vertrok dan terftond met zyn huisgezin naar Egypte, en maakte zynen last niet alleen aan aan de Israëlleren bekend, maar vertoonde zich ook, verzeld van zynen broeder