is toegevoegd aan uw favorieten.

Betoog dat de beoefening der natuur- en sterren-kunde niet strydig is met de erkentenis der godlyke openbaaring, en den geopenbaarden godsdienst van Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f% NATUUR- EN STERRE N-KUNDE NIET

berekeningen, welken men hier maakt, eonigszins gegrondt, dan zoude b. v. een kogel, uit een ftuk gefchut met eenen onverminderden vaart voortfnellende , meer dan vyfentwintig jaaren noodig hebben, eer dezelve, van onzen aardbol, den af-

lland tot de zon zoude bereikt hebben. En

in welk een' afftand zyn dan Jupiter! Saturnusl de nog maar. onlangs aan ons bekend geworden Uramis! En wat heeft deze afftand te beduiden by die der 'vaste fterren van onze aarde, of wel van de zon, het middelpunt van ons planeetge/lel: Waarvan de afftand, zelfs van die, welke nog het naaste by ons is, in 't geheel niet kan Berekend worden ! Dan, zyn deze fterren zonnen gelyk de onze: zonnen, welken tot verlichting, verwarming, en andere einden, dienen voor derzclver planeten en byplaneten , die naar de hoogfte waarfchynlykheid , fchoon wy dezelven van onzen aardbol niet zién kunnen, zich om dezelven bewegen; gelyk 'er, naar 't gene men thans zeker weet, ten minfte achttien, Uranus mede

gerekend, om onze zon loopen [qq]: dan

ifistjfao. VMvaty 9b, li csb : anooi;] «vni

[f?] Dan geeft men niet eens een' wachter ïan Mars, die cassini daarby meent te hebben waargenomen. Dan rekent men voor Saturnus niet meer dan de vyf hekenden , fchoon het voorlang reeds waarfchynlyk voorkwam, uit den afftand des verftcn wachters van den planeet, <lat'er meer waren: gelyk, zoo

ik