Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m maer zyne-voorregten , bet volle fienoK der 2a*i!8e Vreede iïïiaaken! —° JAAP. WIv dunkt Piet, gy lilt «i£ *«* wa< zwaar ' Indenk1 t * inTutrecht, wel fcbikkn, nry dunkt gy moest u hier over maar met bei»mme,en — verte! my nog maar wat andtt nieuws Ik denk dat gy nog meerder weet , en dat het een en ander uw zwaarhoofdig roiJkr.

Het kan weezen . * ««OP» da' h« $

wv zwaarhoofdigheid is. maar dat nullen

*y niet verder onderdeken , — * wil liever U » verzoek t> vertellen, hoe dat de Oranje OrUnten ieverig bezig zijn ^""«^'"ln«en en hunne oude kwirenbyde band te vangen — Een zeker Lid van het Leydfche Genootfchap met zyne uniform kleeding aan, te Rotterdam komen'e, voor eenige dagen., — moest ten doel Kam, van een party oproerige Oranje Schreeu

^,frs' dié mat allerlei feheldwoorden en

uitdagingen hem na liepen , en mogtlyk als

zy hun kina fchoon hadden gezien, we! genegen zouden zyn geweest, om hunne wraaklust aan hem te boeten. Het is nog niet Iaeg geleeden, «lat in onZe Stad een ganfche meenigte des avonds cm half elf, lang* de publieke ftraaten Oranje

fcovea fcbreeuwden. Als men hier by ver

S«iykt dat die beginfelen zoo hier als eldefsver«oömen worden , «p of omtrent dit eige tydltip, «lat de Militie tc Rotterdam ordre onttangt, oui *ig gereed te houden, om te kunnen uittrek-

jtep. Ik vraage , wat moet meu bier van

denken? Die hec voorleedene met bet tegenwoordige vergelykt, wordt die geen onaanSenaaalt ftln'lderyen voor den geest gebragt, — fa -n.y is verzekerd , dat de Gumde van den Scaat, biertee ook ordre bekoomen heeft, niet te^enftaaiide, het nog zoo kort geleeden is . dat zy op uitdrukkelyke last van den Souverain, ■wederom i« 's Hage te rug gekomen zyn. — Moet men zonder 'er agt op te fl»an, maar pas feeren, een conferentie, die den Stadhouder voor eenige dagen op de Paradeplaats in 's Hage ge houden beeft, «net een Man uit een nabuurige r»liwts, een Man, die al vry dikwils blyken

gegéeveti heeft, dat hy met een razende dolheüi aan ^ïet woeden raakt, als liy zyn oogmerkel

niet bereiken kan. Is het voorzigtig geea

Notitiete neemen, van de compiratie nr'byeetjkumst den volgtndeu dag aan het Hu'S van zeeker Predikant, met nog eenige van die caianten

gehouden. Zie eens Jaap, dat .zyn dingea

die inen een Jaar geleden wel meer gezien , —maar ^yaar van ook de droevige uitweiking ondervonden , heeft. Wat dunkt u , heb ik niet

alle redenen , om op het alIerlTerkfte aanteraden » dat toch elk bedagtzaam en op zyn hoede zy , —r» of moeten alle , die verderfelyke oogmerkerr i'meedeïi , niet door vreeze beteugeld worden, uf denkt gy dat zy niet des te eerder een kans tv.iagen zouden, als zy begonden te bemerken'', dat de Natie verdeelt, of wankelmoedig begija te worden.

JAAP.

Ik wist niet Piet, dat gy zoo veele Jobstydingen Zoude hebben aangehragt, ik dstgte dat wy

ui het hoekje al te boven Waren, maar dat

fcheint 'er dun maar in 't geheel niet voordeelig

uittezien. Was het niet beter dat wy de

boel maar opgaven, en het gantfche wetk vaa» ren lieten? .

pict.

Gy Qaat van het eene «iterfte tot het ander lover, Jaap, -— neen Man dat was niet beter.' Ik geloof dat 'er wel menfehen zyn die zoo handelen , maar zoo lang geraak en voordeel. haar van haaren pligt niet ontflaat, mogen zy het niet doen. _ Het zyn hier niet onze perfouecle be^ langen, maar het geld hier dt eer en het voordeel van de geheele Natie , en hier in mogen wy

niet willekeurig handelen» lk zal u dan tot

serustltelling zeggen, zoo wanhoopig is het 'er als nog niet by gefteld, —■ en die blykt duideiyk, uit de Refoluric van de Staaten van Holland, omtrent de zaak van Rotterdam ! — Maar neem het my niet kwalyk Jaapje, myn zakea roepen my, ik wensch u wel i* huif.

JAAP.

Neen 1 neen Man 1 in 't geheel niet, ik zal t) wel nader lpreekeu, Haar» wel.

Tc Leyden by C. F. KOENIG, en verder alem. Waar thans gedrukt en te bekomen is: Ever har 01 van driel Elecia de Morte JL. C. Valckenaerii, V. C. ad Bkrnhardvm Gvliei.^jvm Hoffmannvm, Divincrum Oraculorum Apud Mediojtutnenfes in Agro Groningano interpreten, in Oclavo, op fyn Post • Papier; a 3 Stuivers.

Sluiten